Ga naar inhoud

laptop werkt traag


toxief
 Delen

Aanbevolen berichten

Hallo,

Mijn laptop werkt heel traag. Ik maak hem regelmatig helemaal 'proper', wat meestal wel helpt, maar deze keer dus niet.

Ik denk niet dat het een virus is.

Bij het opstarten gaan er ook automatisch een heel deel programma's open (skype, msn,...), ik vroeg me af hoe ik dit kan aanpassen.

Kan er iemand dit even nakijken?

Alvast bedankt

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 20:32:07, on 20/09/2009

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16876)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

C:\WINDOWS\system32\DVDRAMSV.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehRecvr.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehSched.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgrsx.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgnsx.exe

C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe

C:\Program Files\AVG\AVG8\avgcsrvx.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\WINDOWS\FixCamera.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehmsas.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe

C:\WINDOWS\CameraFixer.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\TOSCDSPD\toscdspd.exe

C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe

C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.0\Windows Communication Foundation\infocard.exe

C:\Program Files\internet explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Zita portaal | Nieuws | Entertainment | Lifestyle | Fun | Business

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,AutoConfigURL = http://pac.telenet.be:8080/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = http=localhost:7171

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local;<local>

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.2.4204.1700\swg.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ehTray] C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [High Definition Audio Property Page Shortcut] CHDAudPropShortcut.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [FixCamera] C:\WINDOWS\FixCamera.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CameraFixer] C:\WINDOWS\CameraFixer.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [TOSCDSPD] C:\Program Files\TOSHIBA\TOSCDSPD\toscdspd.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [uniblue RegistryBooster 2009] C:\Program Files\Uniblue\RegistryBooster\RegistryBooster.exe /S

O4 - HKUS\S-1-5-21-3542878883-107647110-3150139286-1005\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe (User 'ief')

O4 - HKUS\S-1-5-21-3542878883-107647110-3150139286-1005\..\Run: [TOSCDSPD] C:\Program Files\TOSHIBA\TOSCDSPD\toscdspd.exe (User 'ief')

O4 - HKUS\S-1-5-21-3542878883-107647110-3150139286-1005\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background (User 'ief')

O4 - HKUS\S-1-5-21-3542878883-107647110-3150139286-1005\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" (User 'ief')

O4 - HKUS\S-1-5-21-3542878883-107647110-3150139286-1005\..\Run: [AdobeBridge] (User 'ief')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: &Search - http://edits.mywebsearch.com/toolbaredits/menusearch.jhtml?p=ZKxdm095YYBE

O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm

O8 - Extra context menu item: Add to Windows &Live Favorites - Sign In

O8 - Extra context menu item: Crawler Search - tbr:iemenu

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Openen in een nieuwe achtergrondtab - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\Components\nl-be\msntabres.dll.mui/229?01498e3c01334f86a3129252d7ca5e4d

O8 - Extra context menu item: Openen in een nieuwe voorgrondtab - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\Components\nl-be\msntabres.dll.mui/230?01498e3c01334f86a3129252d7ca5e4d

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2iexp.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2iexp.dll

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {029FDBA6-3547-11D7-AA4C-0050BF051A00} (Rawflow ICD Client) - http://194.78.112.62/Rawflow.cab

O16 - DPF: {4871A87A-BFDD-4106-8153-FFDE2BAC2967} (DLM Control) - http://dlm.tools.akamai.com/dlmanager/versions/activex/dlm-activex-2.2.4.8.cab

O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://gfx1.hotmail.com/mail/w2/resources/MSNPUpld.cab

O16 - DPF: {5D637FAD-E202-48D1-8F18-5B9C459BD1E3} (Image Uploader Control) - http://express.foto.com/ImageUploader5.cab

O16 - DPF: {6E5E167B-1566-4316-B27F-0DDAB3484CF7} (Image Uploader Control) - http://webalbum.foto.com/NewUploader/ImageUploader4.cab

O16 - DPF: {7530BFB8-7293-4D34-9923-61A11451AFC5} - http://download.eset.com/special/eos/OnlineScanner.cab

O16 - DPF: {C4925E65-7A1E-11D2-8BB4-00A0C9CC72C3} (Virtools WebPlayer Class) - http://a532.g.akamai.net/f/532/6712/4h/player.virtools.com/downloads/player/Install3.0/Installer.exe

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/flashplayer/current/swflash.cab

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\Skype4COM.dll

O20 - Winlogon Notify: avgrsstarter - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avgrsstx.dll

O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: AVG Free8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe

O23 - Service: AVG Free8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: ConfigFree Service (CFSvcs) - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

O23 - Service: DVD-RAM_Service - Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. - C:\WINDOWS\system32\DVDRAMSV.exe

O23 - Service: Firebird Server - MAGIX Instance (FirebirdServerMAGIXInstance) - Unknown owner - C:\Program Files\MAGIX\Common\Database\bin\fbserver.exe (file missing)

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe (file missing)

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe (file missing)

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: UPnPService - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\MAGIX Shared\UPnPService\UPnPService.exe (file missing)

O23 - Service: X10 Device Network Service (x10nets) - X10 - C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe

--

End of file - 11859 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites


Start Hijackthis op. Ben je gebruiker van Vista kies dan voor “Run as administrator" of "Uitvoeren als administrator". Selecteer “Do a system scan only”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local;

O8 - Extra context menu item: &Search - http://edits.mywebsearch.com/toolbar...p=ZKxdm095YYBE

O8 - Extra context menu item: Crawler Search - tbr:iemenu

O16 - DPF: {4871A87A-BFDD-4106-8153-FFDE2BAC2967} (DLM Control) - http://dlm.tools.akamai.com/dlmanage...ex-2.2.4.8.cab

O16 - DPF: {C4925E65-7A1E-11D2-8BB4-00A0C9CC72C3} (Virtools WebPlayer Class) - http://a532.g.akamai.net/f/532/6712/.../Installer.exe

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Download MBAM (Malwarebytes' Anti-Malware).

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder). De log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in MBAM.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computeropnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Download Codestuff Starter

Start Codestuff Starter op.

Selecteer het tabblad Automatisch Opstarten en vink daar de items uit waarvan je niet wenst dat ze onnodig mee opgestart worden.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Hallo,

bedankt voor je reactie.

Deze kon ik wel niet meer terugvinden:

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local;

O8 - Extra context menu item: &Search - http://edits.mywebsearch.com/toolbar...p=ZKxdm095YYBE

O8 - Extra context menu item: Crawler Search - tbr:iemenu

Dit zijn de resultaten

Malwarebytes' Anti-Malware 1.41

Database versie: 2837

Windows 5.1.2600 Service Pack 3

21/09/2009 21:32:51

mbam-log-2009-09-21 (21-32-51).txt

Scan type: Snelle Scan

Objecten gescand: 117496

Verstreken tijd: 20 minute(s), 28 second(s)

Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0

Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0

Registersleutels geïnfecteerd: 0

Registerwaarden geïnfecteerd: 0

Registerdata bestanden geïnfecteerd: 0

Mappen geïnfecteerd: 1

Bestanden geïnfecteerd: 5

Geheugenprocessen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Geheugenmodulen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Registersleutels geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Registerwaarden geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Registerdata bestanden geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Mappen geïnfecteerd:

C:\WINDOWS\system32\121973 (Trojan.BHO) -> Quarantined and deleted successfully.

Bestanden geïnfecteerd:

C:\WINDOWS\9g2234wesdf3dfgjf23 (Worm.KoobFace) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\f5087.dat (Worm.KoobFace) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\sonce122712.dat (Worm.KoobFace) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\sonce122739.dat (Worm.KoobFace) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\sonce123148.dat (Worm.KoobFace) -> Quarantined and

deleted successfully.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 21:47:21, on 21/09/2009

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16876)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

C:\WINDOWS\system32\DVDRAMSV.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehRecvr.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehSched.exe

C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgrsx.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgnsx.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\WINDOWS\FixCamera.exe

C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\TOSCDSPD\toscdspd.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\AVG\AVG8\avgcsrvx.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehmsas.exe

C:\Program Files\internet explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe

C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Zita portaal | Nieuws | Entertainment | Lifestyle | Fun | Business

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,AutoConfigURL = http://pac.telenet.be:8080/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = http=localhost:7171

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.2.4204.1700\swg.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ehTray] C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [High Definition Audio Property Page Shortcut] CHDAudPropShortcut.exe

O4 - HKCU\..\Run: [uniblue RegistryBooster 2009] C:\Program Files\Uniblue\RegistryBooster\RegistryBooster.exe /S

O4 - HKCU\..\Run: [TOSCDSPD] C:\Program Files\TOSHIBA\TOSCDSPD\toscdspd.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm

O8 - Extra context menu item: Add to Windows &Live Favorites - Sign In

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2iexp.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2iexp.dll

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {029FDBA6-3547-11D7-AA4C-0050BF051A00} (Rawflow ICD Client) - http://194.78.112.62/Rawflow.cab

O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://gfx1.hotmail.com/mail/w2/resources/MSNPUpld.cab

O16 - DPF: {5D637FAD-E202-48D1-8F18-5B9C459BD1E3} (Image Uploader Control) - http://express.foto.com/ImageUploader5.cab

O16 - DPF: {6E5E167B-1566-4316-B27F-0DDAB3484CF7} (Image Uploader Control) - http://webalbum.foto.com/NewUploader/ImageUploader4.cab

O16 - DPF: {7530BFB8-7293-4D34-9923-61A11451AFC5} - http://download.eset.com/special/eos/OnlineScanner.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/flashplayer/current/swflash.cab

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\Skype4COM.dll

O20 - Winlogon Notify: avgrsstarter - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avgrsstx.dll

O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: AVG Free8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe

O23 - Service: AVG Free8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: ConfigFree Service (CFSvcs) - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

O23 - Service: DVD-RAM_Service - Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. - C:\WINDOWS\system32\DVDRAMSV.exe

O23 - Service: Firebird Server - MAGIX Instance (FirebirdServerMAGIXInstance) - Unknown owner - C:\Program Files\MAGIX\Common\Database\bin\fbserver.exe (file missing)

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe (file missing)

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe (file missing)

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: UPnPService - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\MAGIX Shared\UPnPService\UPnPService.exe (file missing)

O23 - Service: X10 Device Network Service (x10nets) - X10 - C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe

--

End of file - 9173 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites


Uitstekend. Dan nog even de resten van de besmetting verwijderen en een controlecheck.

Download CCleaner. Klik op deze pagina op één van de mirrorsites van MajorGeeks en dan start de download van CCleaner automatisch en gratis op.

Installeer het en start CCleaner op. Klik in de linkse kolom op “Cleaner”. Klik achtereenvolgens op ‘Analyseren’ en 'Schoonmaken'. Soms is 1 analyse niet voldoende. Deze procedure mag je herhalen tot de analyse geen fouten meer aangeeft. Klik vervolgens in de linkse kolom op “Register” en klik op ‘Scan naar problemen”. Als er fouten gevonden worden klik je op ”Herstel geselecteerde problemen” en ”OK”. Dan krijg je de vraag om een back-up te maken. Klik op “JA”. Kies dan “Herstel alle geselecteerde fouten”. Sluit hierna CCleaner terug af.

Het is aangewezen om de bestaande herstelpunten te verwijderen (daar zitten besmette herstelpunten tussen die je eventueel zou kunnen terugzetten) door systeemherstel tijdelijk uit te schakelen. Doe dit via Start -> Configuratiescherm -> Systeem -> Systeemherstel -> "Systeemherstel op alle stations uitschakelen" aanvinken. Toepassen en OK. PC herstarten en het vinkje terug weg halen.

Download Security Check en sla dit op je bureaublad op.

Start Security Check

Volg de instructies op het scherm.

Aan het eind verschijnt een log (checkup.txt). Plaats de inhoud ervan in je volgende antwoord. Sluit kladblok.

Link naar reactie
Delen op andere sites


Results of screen317's Security Check version 0.99.0

Windows XP Service Pack 3

``````````````````````````````

Antivirus/Firewall Check:

AVG Free 8.5

OneCare Advisor (Windows Live Toolbar)

Antivirus up to date!

``````````````````````````````

Anti-malware/Other Utilities Check:

HijackThis 2.0.2

CCleaner (remove only)

Java 6 Update 11

Out of date Java installed!

Adobe Flash Player 10

Adobe Reader 9

``````````````````````````````

Process Check:

objlist.exe by Laurent

AVG avgwdsvc.exe

AVG avgrsx.exe

AVG avgnsx.exe

AVG avgemc.exe

AVG avgemc.exe

``````````````````````````````

DNS Vulnerability Check:

`````````End of Log```````````

Link naar reactie
Delen op andere sites

Je Java software is verouderd.

Oudere versies hebben lekken die malware de kans geeft om zich te installeren op je systeem.

Doe eerst deze stappen om Java te de-installeren en de nieuwere versie te installeren:


 • Download
Java Runtime Environment (JRE) 6 Update 16.
 • Scroll omlaag naar : "Java SE Runtime Environment (JRE) 6 Update 16".
 • Klik op de "Download" knop aan de rechterkant.
 • In het uitklapmenu rechts naast Platform, selecteer Windows
 • Vink aan: "I agree to the Java SE Runtime Environment 6 with JavaFX License Agreement", en klik op Continue.
 • De pagina zal herladen.
 • Klik op de jre-6u16-windows-i586.exe link ONDER Windows Offline Installation en bewaar het naar je Bureaublad.
 • Sluit alle programma's die eventueel open zijn - Zeker je web browser!
 • Ga dan naar Start > Configuratiescherm > Software of Start > Configuratiescherm > Programma's en onderdelen (bij Vista) en verwijder alle oudere versies van Java uit de Softwarelijst.
 • Vink alles aan met Java Runtime Environment (JRE of J2SE) in de naam.
 • Klik dan op Verwijderen of op de Wijzig/Verwijder knop.
 • Herhaal dit tot alle oudere versies verdwenen zijn.
 • Na het verwijderen van alle oudere versies, herstart je pc.
 • Dubbelklik vervolgens op jre-6u16-windows-i586.exe op je Bureaublad om de nieuwste versie van Java te installeren.

That’s it !

Link naar reactie
Delen op andere sites

 Delen

×
×
 • Nieuwe aanmaken...