Ga naar inhoud

ctlqueue error


Aanbevolen berichten

Beste,

Ik krijg iedere keer een error als ik een programma open doe.

een error met een ongeldig dll bestand, namelijk ctlqueue.

hier is mijn logje

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 11:37:37, on 7/08/2011

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG10\avgchsvx.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

C:\WINDOWS\ATKKBService.exe

C:\Program Files\AVG\AVG10\avgwdsvc.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\AVG\AVG10\Identity Protection\Agent\Bin\AVGIDSAgent.exe

C:\Program Files\AVG\AVG10\avgnsx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\VM_STI.EXE

C:\Program Files\ASUS\WLAN Card Utilities\Center.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

C:\PROGRA~1\BEARSH~1\MediaBar\Datamngr\DATAMN~1.EXE

C:\Program Files\AVG\AVG10\avgtray.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpobnz08.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

C:\Program Files\McAfee Security Scan\2.0.181\SSScheduler.exe

C:\Program Files\NETGEAR\WG111v3\WG111v3.exe

C:\Program Files\Philips\Philips SPC315NC Webcam\TrayMin315.exe

C:\Program Files\MagicDisc\MagicDisc.exe

C:\Program Files\AVG\AVG10\Identity Protection\agent\bin\avgidsmonitor.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpoevm08.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Bin\hpoSTS08.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpqbam08.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpqgpc01.exe

C:\WINDOWS\system32\WgaTray.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jucheck.exe

C:\Program Files\CCleaner\CCleaner.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_clipbook.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG10\avgrsx.exe

C:\Program Files\AVG\AVG10\avgcsrvx.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: HP Print Enhancer - {0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61} - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll

O2 - BHO: MediaBar - {0974BA1E-64EC-11DE-B2A5-E43756D89593} - C:\PROGRA~1\BEARSH~1\MediaBar\ToolBar\BearshareMediabarDx.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG10\avgssie.dll

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: UrlHelper Class - {74322BF9-DF26-493f-B0DA-6D2FC5E6429E} - C:\PROGRA~1\BEARSH~1\MediaBar\Datamngr\IEBHO.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.7.6406.1642\swg.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O2 - BHO: HP Smart BHO Class - {FFFFFFFF-CF4E-4F2B-BDC2-0E72E116A856} - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [bigDogPath] C:\WINDOWS\VM_STI.EXE Philips SPC315NC Webcam

O4 - HKLM\..\Run: [Control Center] C:\Program Files\ASUS\WLAN Card Utilities\Center.exe

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /installquiet

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [DATAMNGR] C:\PROGRA~1\BEARSH~1\MediaBar\Datamngr\DATAMN~1.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [AVG_TRAY] C:\Program Files\AVG\AVG10\avgtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 10.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [{69CE8971-916E-47A0-B9E4-BA980168AD1E}] rundll32 "C:\DOCUME~1\Jolien\LOCALS~1\Temp\{69CE8971-916E-47A0-B9E4-BA980168AD1E}\35c5.dll",DllGetClassObject secret 37936

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe (User 'Default user')

O4 - Startup: MagicDisc.lnk = C:\Program Files\MagicDisc\MagicDisc.exe

O4 - Startup: OneNote 2007 Schermopname en Snel starten.lnk = J:\2011\alles bureaublad\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

O4 - Startup: Product Registration.lnk = C:\Documents and Settings\Jolien\Local Settings\Temp\is-EFNNE.tmp\ATR1.exe

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: hp psc 2000 Series.lnk = C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpobnz08.exe

O4 - Global Startup: hpoddt01.exe.lnk = ?

O4 - Global Startup: McAfee Security Scan Plus.lnk = ?

O4 - Global Startup: NETGEAR WG111v3 Smart Wizard.lnk = C:\Program Files\NETGEAR\WG111v3\WG111v3.exe

O4 - Global Startup: TrayMin315.exe.lnk = C:\Program Files\Philips\Philips SPC315NC Webcam\TrayMin315.exe

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\WINDOWS\system32\GPhotos.scr/200

O8 - Extra context menu item: Add to Windows &Live Favorites - http://favorites.live.com/quickadd.aspx

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_89D8574934B26AC4.dll/cmsidewiki.html

O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Toon of verberg HP Smart Web Printing - {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O15 - Trusted Zone: http://asia.msi.com.tw

O15 - Trusted Zone: MSI Global - Computer, Laptop, Notebook, Desktop, Mainboard, Graphics and more

O15 - Trusted Zone: MSI Global - Computer, Laptop, Notebook, Desktop, Mainboard, Graphics and more

O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab31267.cab

O16 - DPF: {05CA9FB0-3E3E-4B36-BF41-0E3A5CAA8CD8} (Office Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=67633

O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab56986.cab

O16 - DPF: {2250C29C-C5E9-4F55-BE4E-01E45A40FCF1} (CMediaMix Object) - http://musicmix.messenger.msn.com/Medialogic.CAB

O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab31267.cab

O16 - DPF: {39B0684F-D7BF-4743-B050-FDC3F48F7E3B} - http://www.fileplanet.com/fpdlmgr/cabs/FPDC_2.3.2.100.cab

O16 - DPF: {3CA45906-EF10-4E4E-9BE4-B444D220FCB0} (Uploader Control) - http://ua.foto.com/ImageUploader6.cab

O16 - DPF: {4A85DBE0-BFB2-4119-8401-186A7C6EB653} - http://messenger.zone.msn.com/binary/MJSS.cab69309.cab

O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://schoolmeisje18.spaces.live.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab

O16 - DPF: {5D637FAD-E202-48D1-8F18-5B9C459BD1E3} - http://express.foto.com/ImageUploader5.cab

O16 - DPF: {5D6F45B3-9043-443D-A792-115447494D24} (UnoCtrl Class) - http://messenger.zone.msn.com/NL-BE/a-UNO1/GAME_UNO1.cab

O16 - DPF: {6E5E167B-1566-4316-B27F-0DDAB3484CF7} (Image Uploader Control) - http://www.new2.foto.com/ImageUploader4.cab

O16 - DPF: {7530BFB8-7293-4D34-9923-61A11451AFC5} (OnlineScanner Control) - http://download.eset.com/special/eos/OnlineScanner.cab

O16 - DPF: {8100D56A-5661-482C-BEE8-AFECE305D968} (Facebook Photo Uploader 5 Control) - http://upload.facebook.com/controls/2009.07.28_v5.5.8.1/FacebookPhotoUploader55.cab

O16 - DPF: {8167C273-DF59-4416-B647-C8BB2C7EE83E} (WebSDev Control) - http://liveupdate.msi.com.tw/autobios/LOnline/install.cab

O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab

O16 - DPF: {9122D757-5A4F-4768-82C5-B4171D8556A7} (PhotoPickConvert Class) - http://appdirectory.messenger.msn.com/AppDirectory/P4Apps/PhotoSwap/PhtPkMSN.cab

O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (MSN Games - Installer) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab56649.cab

O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game01.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab

O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab

O16 - DPF: {D0C0F75C-683A-4390-A791-1ACFD5599AB8} (Oberon Flash Game Host) - http://gamenextnl.oberon-media.com/Gameshell/GameHost/1.0/OberonGameHost.cab

O16 - DPF: {D4323BF2-006A-4440-A2F5-27E3E7AB25F8} (Virtools WebPlayer Class) - http://a532.g.akamai.net/f/532/6712/5m/virtools.download.akamai.com/6712/player/install3.5/installer.exe

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O16 - DPF: {E77F23EB-E7AB-4502-8F37-247DBAF1A147} (Windows Live Hotmail Photo Upload Tool) - http://gfx2.hotmail.com/mail/w4/pr01/photouploadcontrol/MSNPUpld.cab

O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab

O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab31267.cab

O16 - DPF: {F8C5C0F1-D884-43EB-A5A0-9E1C4A102FA8} (GoPetsWeb Control) - https://secure.gopetslive.com/dev/GoPetsWeb.cab

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG10\avgpp.dll

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\BEARSH~1\MediaBar\Datamngr\datamngr.dll C:\PROGRA~1\BEARSH~1\MediaBar\Datamngr\IEBHO.dll ctlqueue.dll cfgdev.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: ATK Keyboard Service (ATKKeyboardService) - ASUSTeK COMPUTER INC. - C:\WINDOWS\ATKKBService.exe

O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG10\Identity Protection\Agent\Bin\AVGIDSAgent.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG10\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Google Update Service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: McAfee Security Scan Component Host Service (McComponentHostService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee Security Scan\2.0.181\McCHSvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe

O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

--

End of file - 16787 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

O2 - BHO: MediaBar - {0974BA1E-64EC-11DE-B2A5-E43756D89593} - C:\PROGRA~1\BEARSH~1\MediaBar\ToolBar\BearshareMediabarDx.dll

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O2 - BHO: UrlHelper Class - {74322BF9-DF26-493f-B0DA-6D2FC5E6429E} - C:\PROGRA~1\BEARSH~1\MediaBar\Datamngr\IEBHO.dll

O4 - HKLM\..\Run: [DATAMNGR] C:\PROGRA~1\BEARSH~1\MediaBar\Datamngr\DATAMN~1.EXE

O4 - HKCU\..\Run: [{69CE8971-916E-47A0-B9E4-BA980168AD1E}] rundll32 "C:\DOCUME~1\Jolien\LOCALS~1\Temp\{69CE8971-916E-47A0-B9E4-BA980168AD1E}\35c5.dl l",DllGetClassObject secret 37936

O4 - Global Startup: hpoddt01.exe.lnk = ?

O4 - Global Startup: McAfee Security Scan Plus.lnk = ?

O15 - Trusted Zone: MSI Global - Computer, Laptop, Notebook, Desktop, Mainboard, Graphics and more

O15 - Trusted Zone: MSI Global - Computer, Laptop, Notebook, Desktop, Mainboard, Graphics and more

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\BEARSH~1\MediaBar\Datamngr\datamngr.dll C:\PROGRA~1\BEARSH~1\MediaBar\Datamngr\IEBHO.dll ctlqueue.dll cfgdev.dll

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

 Delen

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.