Ga naar inhoud

Trage opstarter


Aanbevolen berichten

:hello: Beste PCH

Computer met XP start nogal traag de gevraagde programma's op.

Reeds meermaals de courante scanners laten lopen, het is wel al verbeterd maar graag laat ik u als specialisten eens mijn HJth logje bekijken en me eventueel verder te helpen.

Dank op voorhand.

djdanvan

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 11:15:21, on 27/03/2012

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG2012\avgrsx.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgcsrvx.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\Program Files\IObit\Advanced SystemCare 5\ASCService.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgtray.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\Nhksrv.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgwdsvc.exe

C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgnsx.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2012\AVGIDSAgent.exe

C:\Documents and Settings\KURT VANMOORTEL\Bureaublad\HijackThis2.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN | Hotmail | Messenger | Nieuws, sport, entertainment, video, lifestyle, auto en nog veel meer, dat is MSN !

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN | Hotmail | Messenger | Nieuws, sport, entertainment, video, lifestyle, auto en nog veel meer, dat is MSN !

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN | Hotmail | Messenger | Nieuws, sport, entertainment, video, lifestyle, auto en nog veel meer, dat is MSN !

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: BFlix - {0C9F4179-6CE2-4c6a-A3E5-67FF3592A12E} - C:\Program Files\BFlix\BFlix.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgssie.dll

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Searchqu Toolbar - {99079a25-328f-4bd4-be04-00955acaa0a7} - (no file)

O2 - BHO: UrlHelper Class - {A40DC6C5-79D0-4ca8-A185-8FF989AF1115} - C:\PROGRA~1\WI371A~1\Datamngr\IEBHO.dll

O2 - BHO: DealPly - {A6174F27-1FFF-E1D6-A93F-BA48AD5DD448} - C:\Program Files\DealPly\DealPlyIE.dll

O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {99079a25-328f-4bd4-be04-00955acaa0a7} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\telenet\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [AVG_TRAY] "C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgtray.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe (User 'Default user')

O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Skype Click to Call - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skype Click to Call - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O16 - DPF: Dexia Netbanking - http://netbanking.dexia.be/PC//Dynamic/Shared/Applet//DexiaIIA.cab

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {1754A1BA-A1DF-4F10-B199-AA55AA1A120F} - https://signup.msn.com/pages/MsnInstC.cab

O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab

O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} - C:\Program Files\Yahoo!\Common\Yinsthelper.dll

O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} - http://by18fd.bay18.hotmail.msn.com/resources/MsnPUpld.cab

O16 - DPF: {62475759-9E84-458E-A1AB-5D2C442ADFDE} - http://a1540.g.akamai.net/7/1540/52/20031024/qtinstall.info.apple.com/abarth/nl/win/QuickTimeFullInstaller.exe

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1135709093109

O16 - DPF: {70910EF8-3A77-47E9-BE74-141F673324F2} - http://img.lnm.eu/qtid.com/client/nl/MessengerInstaller.cab

O16 - DPF: {90A29DA5-D020-4B18-8660-6689520C7CD7} - Dell - Support

O16 - DPF: {BDBDE413-7B1C-4C68-A8FF-C5B2B4090876} - http://virusscanner.telenet.be/fscax.cab

O16 - DPF: {C9A703E2-3145-11D8-813C-005022E14DE2} - http://img.lnm.eu/qtid.com/client/***IdClientInstaller.cab

O16 - DPF: {CC3910E0-1518-4E76-8921-9400C8AA9B50} - http://img.lnm.eu/qtid.com/client/nl/***IdClientInstaller.cab

O16 - DPF: {E77F23EB-E7AB-4502-8F37-247DBAF1A147} - http://gfx1.hotmail.com/mail/w4/pr01/photouploadcontrol/MSNPUpld.cab

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgpp.dll

O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O20 - AppInit_DLLs: c:\progra~1\wi371a~1\datamngr\datamngr.dll c:\progra~1\wi371a~1\datamngr\iebho.dll

O20 - Winlogon Notify: TPSvc - TPSvc.dll (file missing)

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll

O23 - Service: Advanced SystemCare Service 5 (AdvancedSystemCareService5) - IObit - C:\Program Files\IObit\Advanced SystemCare 5\ASCService.exe

O23 - Service: ANIWZCSd Service (ANIWZCSdService) - Wireless Service - C:\Program Files\ANI\ANIWZCS2 Service\ANIWZCSdS.exe

O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG2012\AVGIDSAgent.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: MSCSPTISRV - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\MSCSPTISRV.exe

O23 - Service: Intel NCS NetService (NetSvc) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\NCS\Sync\NetSvc.exe

O23 - Service: Netropa NHK Server (Nhksrv) - Unknown owner - C:\WINDOWS\Nhksrv.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PACSPTISVR - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\PACSPTISVR.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe

O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SPTISRV.exe

O23 - Service: SonicStage SCSI Service (SSScsiSV) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SSScsiSV.exe

--

End of file - 10042 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

O2 - BHO: BFlix - {0C9F4179-6CE2-4c6a-A3E5-67FF3592A12E} - C:\Program Files\BFlix\BFlix.dll

O2 - BHO: Searchqu Toolbar - {99079a25-328f-4bd4-be04-00955acaa0a7} - (no file)

O2 - BHO: UrlHelper Class - {A40DC6C5-79D0-4ca8-A185-8FF989AF1115} - C:\PROGRA~1\WI371A~1\Datamngr\IEBHO.dll

O2 - BHO: DealPly - {A6174F27-1FFF-E1D6-A93F-BA48AD5DD448} - C:\Program Files\DealPly\DealPlyIE.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {99079a25-328f-4bd4-be04-00955acaa0a7} - (no file)

O16 - DPF: {62475759-9E84-458E-A1AB-5D2C442ADFDE} - http://a1540.g.akamai.net/7/1540/52/...lInstaller.exe

O20 - AppInit_DLLs: c:\progra~1\wi371a~1\datamngr\datamngr.dll c:\progra~1\wi371a~1\datamngr\iebho.dll

O20 - Winlogon Notify: TPSvc - TPSvc.dll (file missing)

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis.

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Kape,

Zie hier mijn nieuwe logjes

grtn djdanvan

Malwarebytes Anti-Malware (-evaluatieversie-) 1.60.1.1000

www.malwarebytes.org

Databaseversie: v2012.03.27.04

Windows XP Service Pack 3 x86 NTFS

Internet Explorer 8.0.6001.18702

KURT VANMOORTEL :: KURT [administrator]

Realtime bescherming: Uitgeschakeld

27/03/2012 18:44:35

mbam-log-2012-03-27 (18-44-35).txt

Scantype: Snelle scan

Ingeschakelde scanopties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM

Uitgeschakelde scanopties: P2P

Objecten gescand: 200349

Verstreken tijd: 7 minuut/minuten, 17 seconde(n)

Geheugenprocessen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerwaarden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata gedetecteerd: 3

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Security Center|AntiVirusDisableNotify (PUM.Disabled.SecurityCenter) -> Slecht: (1) Goed: (0) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en gerepareerd.

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Security Center|FirewallDisableNotify (PUM.Disabled.SecurityCenter) -> Slecht: (1) Goed: (0) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en gerepareerd.

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Security Center|UpdatesDisableNotify (PUM.Disabled.SecurityCenter) -> Slecht: (1) Goed: (0) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en gerepareerd.

Mappen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Bestanden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

(einde)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 19:46:38, on 27/03/2012

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG2012\avgrsx.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgcsrvx.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\Program Files\IObit\Advanced SystemCare 5\ASCService.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgtray.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\Nhksrv.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgwdsvc.exe

C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgnsx.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2012\AVGIDSAgent.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Documents and Settings\KURT VANMOORTEL\Bureaublad\HijackThis2.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN | Hotmail | Messenger | Nieuws, sport, entertainment, video, lifestyle, auto en nog veel meer, dat is MSN !

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN | Hotmail | Messenger | Nieuws, sport, entertainment, video, lifestyle, auto en nog veel meer, dat is MSN !

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN | Hotmail | Messenger | Nieuws, sport, entertainment, video, lifestyle, auto en nog veel meer, dat is MSN !

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgssie.dll

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\telenet\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [AVG_TRAY] "C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgtray.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe (User 'Default user')

O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Skype Click to Call - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skype Click to Call - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O16 - DPF: Dexia Netbanking - http://netbanking.dexia.be/PC//Dynamic/Shared/Applet//DexiaIIA.cab

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {1754A1BA-A1DF-4F10-B199-AA55AA1A120F} - https://signup.msn.com/pages/MsnInstC.cab

O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab

O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} - C:\Program Files\Yahoo!\Common\Yinsthelper.dll

O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} - http://by18fd.bay18.hotmail.msn.com/resources/MsnPUpld.cab

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1135709093109

O16 - DPF: {70910EF8-3A77-47E9-BE74-141F673324F2} - http://img.lnm.eu/qtid.com/client/nl/MessengerInstaller.cab

O16 - DPF: {90A29DA5-D020-4B18-8660-6689520C7CD7} - Dell - Support

O16 - DPF: {BDBDE413-7B1C-4C68-A8FF-C5B2B4090876} - http://virusscanner.telenet.be/fscax.cab

O16 - DPF: {C9A703E2-3145-11D8-813C-005022E14DE2} - http://img.lnm.eu/qtid.com/client/***IdClientInstaller.cab

O16 - DPF: {CC3910E0-1518-4E76-8921-9400C8AA9B50} - http://img.lnm.eu/qtid.com/client/nl/***IdClientInstaller.cab

O16 - DPF: {E77F23EB-E7AB-4502-8F37-247DBAF1A147} - http://gfx1.hotmail.com/mail/w4/pr01/photouploadcontrol/MSNPUpld.cab

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgpp.dll

O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll

O23 - Service: Advanced SystemCare Service 5 (AdvancedSystemCareService5) - IObit - C:\Program Files\IObit\Advanced SystemCare 5\ASCService.exe

O23 - Service: ANIWZCSd Service (ANIWZCSdService) - Wireless Service - C:\Program Files\ANI\ANIWZCS2 Service\ANIWZCSdS.exe

O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG2012\AVGIDSAgent.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: MSCSPTISRV - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\MSCSPTISRV.exe

O23 - Service: Intel NCS NetService (NetSvc) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\NCS\Sync\NetSvc.exe

O23 - Service: Netropa NHK Server (Nhksrv) - Unknown owner - C:\WINDOWS\Nhksrv.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PACSPTISVR - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\PACSPTISVR.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe

O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SPTISRV.exe

O23 - Service: SonicStage SCSI Service (SSScsiSV) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SSScsiSV.exe

--

End of file - 9385 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download Codestuff Starter

Start Codestuff Starter op

Selecteer het tabblad Automatisch Opstarten en vink volgende items uit. Deze programma’s worden onnodig mee opgestart.

[sunJavaUpdateSched] C:\telenet\bin\jusched.exe

[NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

[ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

En dan de CCleaner er nog overheen, ja.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.