Ga naar inhoud

hoe verwijder ik Trojaans paard PSW.Agent.ARMW / PSW.Agent.AUET / PSW.Agent.ASJX


Aanbevolen berichten

hallo

mijn computer is ontzettend traag geworden in 1week tijd.

dus ik heb met mijn avg scanner 30virussen gevonden maar avg krijgt ze niet weg elke keer vind die ze opnieuw :(

ik heb een log van hijack

kan iemand mij helpen

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Running processes:

H:\WINDOWS\System32\smss.exe

H:\PROGRA~1\AVG\AVG2012\avgrsx.exe

H:\Program Files\AVG\AVG2012\avgcsrvx.exe

H:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

H:\WINDOWS\system32\services.exe

H:\WINDOWS\system32\lsass.exe

H:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

H:\WINDOWS\system32\svchost.exe

H:\WINDOWS\System32\svchost.exe

H:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

H:\Program Files\Uniblue\SpeedUpMyPC\spmonitor.exe

H:\WINDOWS\Explorer.EXE

H:\Program Files\TortoiseSVN\bin\TSVNCache.exe

H:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

H:\Program Files\AVG\AVG2012\avgtray.exe

H:\Program Files\Common Files\Research In Motion\USB Drivers\RIMBBLaunchAgent.exe

H:\Program Files\AVG Secure Search\vprot.exe

H:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

H:\Program Files\Research In Motion\BlackBerry Desktop\Rim.DesktopHelper.exe

H:\PROGRA~1\Uniblue\SPEEDU~1\sump.exe

H:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

H:\Program Files\AVG\AVG2012\avgwdsvc.exe

H:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

H:\Program Files\AVG\AVG2012\avgnsx.exe

H:\Program Files\AVG\AVG2012\avgemcx.exe

H:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

H:\Program Files\Microsoft LifeCam\MSCamS32.exe

H:\Program Files\Microsoft Application Virtualization Client\sftvsa.exe

H:\WINDOWS\system32\svchost.exe

H:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\11.1.0\ToolbarUpdater.exe

H:\Program Files\Microsoft Application Virtualization Client\sftlist.exe

H:\Program Files\AVG\AVG2012\AVGIDSAgent.exe

H:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Virtualization Handler\CVHSVC.EXE

H:\WINDOWS\System32\svchost.exe

H:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

H:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

H:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

H:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

H:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

H:\Documents and Settings\joey\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\I81RZXEW\HijackThis[1].exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: MediaBar - {0974BA1E-64EC-11DE-B2A5-E43756D89593} - H:\PROGRA~1\BEARSH~1\MediaBar\ToolBar\BearshareMediabarDx.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - H:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - H:\Program Files\AVG\AVG2012\avgssie.dll

O2 - BHO: UrlHelper Class - {74322BF9-DF26-493f-B0DA-6D2FC5E6429E} - H:\PROGRA~1\BEARSH~1\MediaBar\Datamngr\IEBHO.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - H:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: AVG Security Toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - H:\Program Files\AVG Secure Search\11.1.0.7\AVG Secure Search_toolbar.dll

O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - H:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - H:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - H:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O2 - BHO: PricePeep - {FD6D90C0-E6EE-4BC6-B9F7-9ED319698007} - H:\Program Files\PricePeep\pricepeep.dll

O3 - Toolbar: MediaBar - {0974BA1E-64EC-11DE-B2A5-E43756D89593} - H:\PROGRA~1\BEARSH~1\MediaBar\ToolBar\BearshareMediabarDx.dll

O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - H:\Program Files\AVG Secure Search\11.1.0.7\AVG Secure Search_toolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [AVG_TRAY] "H:\Program Files\AVG\AVG2012\avgtray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LifeCam] "H:\Program Files\Microsoft LifeCam\LifeExp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "H:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [RIMBBLaunchAgent.exe] H:\Program Files\Common Files\Research In Motion\USB Drivers\RIMBBLaunchAgent.exe

O4 - HKLM\..\Run: [vProt] "H:\Program Files\AVG Secure Search\vprot.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [ROC_roc_dec12] "H:\Program Files\AVG Secure Search\ROC_roc_dec12.exe" /PROMPT /CMPID=roc_dec12

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] H:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "H:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Rim.DesktopHelper.exe] H:\Program Files\Research In Motion\BlackBerry Desktop\Rim.DesktopHelper.exe

O4 - HKCU\..\Run: [speedUpMyPC] "H:\PROGRA~1\Uniblue\SPEEDU~1\launcher.exe" -d 20000

O4 - HKCU\..\Run: [Xvid] H:\Program Files\Xvid\CheckUpdate.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] H:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [_nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'Lokale service')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] H:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [_nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'Netwerkservice')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] H:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [_nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] H:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [_nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://H:\PROGRA~1\MI1933~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://H:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_89D8574934B26AC4.dll/cmsidewiki.html

O8 - Extra context menu item: Translate this web page with Babylon - res://H:\Program Files\Babylon\Babylon-Pro\Utils\BabylonIEPI.dll/ActionTU.htm

O8 - Extra context menu item: Translate with Babylon - res://H:\Program Files\Babylon\Babylon-Pro\Utils\BabylonIEPI.dll/Action.htm

O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - H:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - H:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Skype Click to Call - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - H:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skype Click to Call - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - H:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - H:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - H:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab56986.cab

O16 - DPF: {67DABFBF-D0AB-41FA-9C46-CC0F21721616} (DivXBrowserPlugin Object) - http://download.divx.com/player/DivXBrowserPlugin.cab

O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab

O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab

O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - H:\Program Files\AVG\AVG2012\avgpp.dll

O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - H:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O18 - Protocol: viprotocol - {B658800C-F66E-4EF3-AB85-6C0C227862A9} - H:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search\ViProtocolInstaller\11.1.0\ViProtocol.dll

O20 - AppInit_DLLs: H:\PROGRA~1\BEARSH~1\MediaBar\Datamngr\datamngr.dll H:\PROGRA~1\BEARSH~1\MediaBar\Datamngr\IEBHO.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - H:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - H:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - H:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - H:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - H:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - H:\Program Files\AVG\AVG2012\AVGIDSAgent.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - H:\Program Files\AVG\AVG2012\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - H:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - H:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - H:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - H:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - H:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: nProtect GameGuard Service (npggsvc) - Unknown owner - H:\WINDOWS\system32\GameMon.des.exe (file missing)

O23 - Service: vToolbarUpdater11.1.0 - Unknown owner - H:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\11.1.0\ToolbarUpdater.exe

--

End of file - 10951 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

O2 - BHO: MediaBar - {0974BA1E-64EC-11DE-B2A5-E43756D89593} - H:\PROGRA~1\BEARSH~1\MediaBar\ToolBar\BearshareMediabarDx.dll

O2 - BHO: PricePeep - {FD6D90C0-E6EE-4BC6-B9F7-9ED319698007} - H:\Program Files\PricePeep\pricepeep.dll

O3 - Toolbar: MediaBar - {0974BA1E-64EC-11DE-B2A5-E43756D89593} - H:\PROGRA~1\BEARSH~1\MediaBar\ToolBar\BearshareMediabarDx.dll

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 –k

O20 - AppInit_DLLs: H:\PROGRA~1\BEARSH~1\MediaBar\Datamngr\datamngr.dll H:\PROGRA~1\BEARSH~1\MediaBar\Datamngr\IEBHO.dll

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis.

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

ik heb dat gedaan maar mijn avg vind nog steeds 50 virussen

"";"H:\WINDOWS\system32\winlogon.exe (1412):\memory_00d50000";"Trojaans paard PSW.Agent.AUET";"Geïnfecteerd"

"";"H:\WINDOWS\system32\svchost.exe (5624):\memory_01100000";"Trojaans paard PSW.Agent.ASJX";"Geïnfecteerd"

"";"H:\WINDOWS\system32\svchost.exe (5624):\memory_00fe0000";"Trojaans paard PSW.Agent.AUET";"Geïnfecteerd"

"";"H:\WINDOWS\system32\svchost.exe (3796):\memory_00d60000";"Trojaans paard PSW.Agent.ASJX";"Geïnfecteerd"

"";"H:\WINDOWS\system32\svchost.exe (3796):\memory_00cd0000";"Trojaans paard PSW.Agent.AUET";"Geïnfecteerd"

"";"H:\WINDOWS\system32\svchost.exe (1944):\memory_01330000";"Trojaans paard PSW.Agent.ASJX";"Geïnfecteerd"

"";"H:\WINDOWS\system32\svchost.exe (1944):\memory_00c40000";"Trojaans paard PSW.Agent.AUET";"Geïnfecteerd"

"";"H:\WINDOWS\system32\svchost.exe (1732):\memory_00d40000";"Trojaans paard PSW.Agent.ASJX";"Geïnfecteerd"

"";"H:\WINDOWS\system32\svchost.exe (1732):\memory_00bb0000";"Trojaans paard PSW.Agent.AUET";"Geïnfecteerd"

"";"H:\WINDOWS\system32\services.exe (1492):\memory_012e0000";"Trojaans paard PSW.Agent.AUES";"Geïnfecteerd"

"";"H:\WINDOWS\system32\services.exe (1492):\memory_00f60000";"Trojaans paard PSW.Agent.ARJV";"Geïnfecteerd"

"";"H:\WINDOWS\explorer.exe (3816):\memory_00f60000";"Trojaans paard PSW.Agent.ASJX";"Geïnfecteerd"

"";"H:\WINDOWS\explorer.exe (3816):\memory_00e20000";"Trojaans paard PSW.Agent.AUET";"Geïnfecteerd"

"";"H:\PROGRA~1\Uniblue\SPEEDU~1\sump.exe (5356):\memory_01470000";"Trojaans paard PSW.Agent.ASJX";"Geïnfecteerd"

"";"H:\Program Files\Uniblue\SpeedUpMyPC\spnotifier.exe (4864):\memory_01480000";"Trojaans paard PSW.Agent.ASJX";"Geïnfecteerd"

"";"H:\Program Files\Uniblue\SpeedUpMyPC\spmonitor.exe (3768):\memory_014b0000";"Trojaans paard PSW.Agent.ASJX";"Geïnfecteerd"

"";"H:\Program Files\Research In Motion\BlackBerry Desktop\Rim.DesktopHelper.exe (2792):\memory_03660000";"Trojaans paard PSW.Agent.ASJX";"Geïnfecteerd"

"";"H:\Program Files\Microsoft Application Virtualization Client\sftvsa.exe (3760):\memory_006b0000";"Trojaans paard PSW.Agent.ASJX";"Geïnfecteerd"

"";"H:\Program Files\Microsoft Application Virtualization Client\sftlist.exe (4032):\memory_00dc0000";"Trojaans paard PSW.Agent.ASJX";"Geïnfecteerd"

"";"H:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Virtualization Handler\CVHSVC.EXE (3160):\memory_026d0000";"Trojaans paard PSW.Agent.ASJX";"Geïnfecteerd"

"";"H:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\11.1.0\ToolbarUpdater.exe (3744):\memory_00fe0000";"Trojaans paard PSW.Agent.ASJX";"Geïnfecteerd"

"";"H:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe (1640):\memory_00e50000";"Trojaans paard PSW.Agent.ASJX";"Geïnfecteerd"

"";"H:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe (2324):\memory_00760000";"Trojaans paard PSW.Agent.ASJX";"Geïnfecteerd"

"";"H:\Program Files\AVG\AVG2012\avgwdsvc.exe (2128):\memory_03560000";"Trojaans paard PSW.Agent.ASJX";"Geïnfecteerd"

"";"H:\Program Files\AVG\AVG2012\avgui.exe (5452):\memory_02f70000";"Trojaans paard PSW.Agent.ASJX";"Geïnfecteerd"

"";"H:\Program Files\AVG\AVG2012\avgtray.exe (2864):\memory_02790000";"Trojaans paard PSW.Agent.ASJX";"Geïnfecteerd"

"";"H:\Program Files\AVG\AVG2012\AVGIDSAgent.exe (364):\memory_014c0000";"Trojaans paard PSW.Agent.ASJX";"Geïnfecteerd"

"";"H:\Program Files\AVG Secure Search\vprot.exe (2752):\memory_01df0000";"Trojaans paard PSW.Agent.ASJX";"Geïnfecteerd"

dit zijn de virussen die er nog staan volgens avg

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

1. Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen:

Klik hier

Als het je niet lukt om ze uit te schakelen, ga dan gewoon door naar de volgende stap.

2. Dubbelklik op ComboFix.exe en volg de meldingen op het scherm.

3. ComboFix zal controleren of dat de Microsoft Windows Recovery Console reeds is geïnstalleerd.

**Let op: Als de Microsoft Windows Recovery Console al is geïnstalleerd, dan krijg je de volgende schermen niet te zien en zal ComboFix automatisch verder gaan met het scannen naar malware.

4. Volg de meldingen op het scherm om ComboFix de Microsoft Windows Recovery Console te laten downloaden en installeren.

cf-rc-auto.jpg

Je krijgt de volgende melding te zien wanneer ComboFix de Microsoft Windows Recovery Console succesvol heeft geïnstalleerd:

rc-auto-done.jpg

Klik op Ja om verder te gaan met het scannen naar malware.

5. Wanneer ComboFix klaar is, zal het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.