Ga naar inhoud

melding sqlite3.dll


Nicky1908
 Delen

Aanbevolen berichten

Beste,

ik krijg bij opstarten van de laptop de melding over de sqlite3.dll. Niks nieuws als ik zo hier is zie op het forum. Zou alstublieft iemand naar te logje kunnen kijken?

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 11:50:31, on 29-6-2012

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.7601.17514)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC Tuneup\BoostSpeed.exe

C:\Program Files (x86)\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAAnotif.exe

C:\Program Files (x86)\EgisTec\MyWinLocker 3\x86\mwlDaemon.exe

C:\Windows\PLFSetI.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Internet Services\ubd.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Internet Services\iCloudServices.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Internet Services\ApplePhotoStreams.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\distnoted.exe

C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\Acer Backup Manager\BackupManagerTray.exe

C:\Program Files (x86)\EgisTec Egis Software Update\EgisUpdate.exe

C:\Program Files (x86)\Launch Manager\LManager.exe

C:\Program Files (x86)\Acer Arcade Deluxe\PlayMovie\PMVService.exe

C:\Program Files (x86)\AVG\AVG10\avgtray.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe

C:\Users\Nicky Luksemburg\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\vprot.exe

C:\Program Files (x86)\AVG\AVG10\Identity Protection\agent\bin\avgidsmonitor.exe

C:\Users\Nicky Luksemburg\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Nicky Luksemburg\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Users\Nicky Luksemburg\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Nicky Luksemburg\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Nicky Luksemburg\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Windows\SysWOW64\rundll32.exe

C:\Users\Nicky Luksemburg\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = iGoogle Redirect

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://isearch.avg.com/?cid={88B48E03-176E-4392-B3E3-6D6B2299EC86}&mid=96388a0ae52647d1b5f7d16f6b73e18e-d7fa32d4028a381e9846f238294c2ea50c8758ef〈=nl&ds=od011&pr=sa&d=2012-06-02 01:38:19&v=11.1.0.7&sap=hp

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = iGoogle Redirect

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = iGoogle Redirect

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://search.babylon.com/?babsrc=SP_ss&q={searchTerms}&mntrId=a4366488000000000000f07bcb1bfdde&tlver=1.4.19.19&affID=17160

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: Vuze Remote Toolbar - {ba14329e-9550-4989-b3f2-9732e92d17cc} - C:\Program Files (x86)\Vuze_Remote\tbVuze.dll

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Conduit Engine - {30F9B915-B755-4826-820B-08FBA6BD249D} - C:\Program Files (x86)\ConduitEngine\ConduitEngine.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG10\avgssie.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: AVG Security Toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\11.1.0.7\AVG Secure Search_toolbar.dll

O2 - BHO: Windows Live Messenger Companion Helper - {9FDDE16B-836F-4806-AB1F-1455CBEFF289} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\5.7.7227.1100\swg.dll

O2 - BHO: Vuze Remote Toolbar - {ba14329e-9550-4989-b3f2-9732e92d17cc} - C:\Program Files (x86)\Vuze_Remote\tbVuze.dll

O2 - BHO: Yontoo Layers - {FD72061E-9FDE-484D-A58A-0BAB4151CAD8} - C:\Program Files (x86)\Yontoo Layers Runtime\YontooIEClient.dll

O3 - Toolbar: Vuze Remote Toolbar - {ba14329e-9550-4989-b3f2-9732e92d17cc} - C:\Program Files (x86)\Vuze_Remote\tbVuze.dll

O3 - Toolbar: Conduit Engine - {30F9B915-B755-4826-820B-08FBA6BD249D} - C:\Program Files (x86)\ConduitEngine\ConduitEngine.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\11.1.0.7\AVG Secure Search_toolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NortonOnlineBackupReminder] "C:\Program Files (x86)\Symantec\Norton Online Backup\Activation\NobuActivation.exe" UNATTENDED

O4 - HKLM\..\Run: [backupManagerTray] "C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\Acer Backup Manager\BackupManagerTray.exe" -h -k

O4 - HKLM\..\Run: [EgisTecLiveUpdate] "C:\Program Files (x86)\EgisTec Egis Software Update\EgisUpdate.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\Program Files (x86)\Launch Manager\LManager.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PlayMovie] "C:\Program Files (x86)\Acer Arcade Deluxe\PlayMovie\PMVService.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AVG_TRAY] C:\Program Files (x86)\AVG\AVG10\avgtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [switchBoard] C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [vProt] "C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\vprot.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [browser companion helper] C:\Program Files (x86)\BrowserCompanion\BCHelper.exe /T=3 /CHI=clbfjfbnelcflpgpklppgplejolacbej

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [MobileDocuments] C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Internet Services\ubd.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\Nicky Luksemburg\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKCU\..\Run: [iCloudServices] C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Internet Services\iCloudServices.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ApplePhotoStreams] C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Internet Services\ApplePhotoStreams.exe

O4 - HKCU\..\Run: [updateMyDrivers] C:\Program Files (x86)\SmartTweak Software\UpdateMyDrivers\UpdateMyDrivers.exe /ot /as /ss

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "D:\SEGA\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" -autorun

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_D183CA64F05FDD98.dll/cmsidewiki.html

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companionlang.dll,-600 - {0000036B-C524-4050-81A0-243669A86B9F} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Skype Plug-In - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skype Plug-In - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG10\avgpp.dll

O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: viprotocol - {B658800C-F66E-4EF3-AB85-6C0C227862A9} - C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\ViProtocolInstaller\11.1.0\ViProtocol.dll

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O23 - Service: Agere Modem Call Progress Audio (AgereModemAudio) - LSI Corporation - C:\Program Files\LSI SoftModem\agr64svc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: AVG Firewall (avgfws) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG10\avgfws.exe

O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG10\Identity Protection\Agent\Bin\AVGIDSAgent.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG10\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Acer ePower Service (ePowerSvc) - Acer Incorporated - C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerSvc.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: GRegService (Greg_Service) - Acer Incorporated - C:\Program Files (x86)\Acer\Registration\GregHSRW.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Intel® Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAANTMon.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: MyWinLocker Service (MWLService) - Egis Technology Inc. - C:\Program Files (x86)\EgisTec\MyWinLocker 3\x86\\MWLService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: NTI IScheduleSvc - NewTech Infosystems, Inc. - C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\Acer Backup Manager\IScheduleSvc.exe

O23 - Service: NTI Backup Now 5 Backup Service (NTIBackupSvc) - NewTech InfoSystems, Inc. - C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\BackupSvc.exe

O23 - Service: NTI Backup Now 5 Scheduler Service (NTISchedulerSvc) - NewTech Infosystems, Inc. - C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\SchedulerSvc.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: SwitchBoard - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: Updater Service - Acer - C:\Program Files\Acer\Acer Updater\UpdaterService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: vToolbarUpdater11.1.0 - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\11.1.0\ToolbarUpdater.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 16618 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites


Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://search.babylon.com/?babsrc=SP_ss&q={searchTerms}&mntrId=a4366488000000000 000f07bcb1bfdde&tlver=1.4.19.19&affID=17160

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: Vuze Remote Toolbar - {ba14329e-9550-4989-b3f2-9732e92d17cc} - C:\Program Files (x86)\Vuze_Remote\tbVuze.dll

O2 - BHO: Conduit Engine - {30F9B915-B755-4826-820B-08FBA6BD249D} - C:\Program Files (x86)\ConduitEngine\ConduitEngine.dll

O2 - BHO: Vuze Remote Toolbar - {ba14329e-9550-4989-b3f2-9732e92d17cc} - C:\Program Files (x86)\Vuze_Remote\tbVuze.dll

O2 - BHO: Yontoo Layers - {FD72061E-9FDE-484D-A58A-0BAB4151CAD8} - C:\Program Files (x86)\Yontoo Layers Runtime\YontooIEClient.dll

O3 - Toolbar: Vuze Remote Toolbar - {ba14329e-9550-4989-b3f2-9732e92d17cc} - C:\Program Files (x86)\Vuze_Remote\tbVuze.dll

O3 - Toolbar: Conduit Engine - {30F9B915-B755-4826-820B-08FBA6BD249D} - C:\Program Files (x86)\ConduitEngine\ConduitEngine.dll

O4 - HKLM\..\Run: [browser companion helper] C:\Program Files (x86)\BrowserCompanion\BCHelper.exe /T=3 /CHI=clbfjfbnelcflpgpklppgplejolacbej

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis.

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Malwarebytes Anti-Malware 1.61.0.1400

Malwarebytes : Free anti-malware, anti-virus and spyware removal download

Databaseversie: v2012.06.29.06

Windows 7 Service Pack 1 x64 NTFS

Internet Explorer 8.0.7601.17514

-naam- :: -naam- [administrator]

29-6-2012 12:39:53

mbam-log-2012-06-29 (12-39-53).txt

Scantype: Snelle scan

Ingeschakelde scanopties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM

Uitgeschakelde scanopties: P2P

Objecten gescand: 214770

Verstreken tijd: 4 minuut/minuten, 20 seconde(n)

Geheugenprocessen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerwaarden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Bestanden gedetecteerd: 2

C:\Users\-naam-\Downloads\etype2_V_Setup.exe (PUP.BundleInstaller.IB) -> Geen actie ondernomen.

C:\Users\-naam-\Downloads\installer_winzip.exe (PUP.BundleInstaller.BT) -> Geen actie ondernomen.

(einde)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 13:13:09, on 29-6-2012

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.7601.17514)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC Tuneup\BoostSpeed.exe

C:\Program Files (x86)\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAAnotif.exe

C:\Program Files (x86)\EgisTec\MyWinLocker 3\x86\mwlDaemon.exe

C:\Windows\PLFSetI.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Internet Services\ubd.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Internet Services\iCloudServices.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Internet Services\ApplePhotoStreams.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\distnoted.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe

C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\Acer Backup Manager\BackupManagerTray.exe

C:\Program Files (x86)\EgisTec Egis Software Update\EgisUpdate.exe

C:\Program Files (x86)\Launch Manager\LManager.exe

C:\Program Files (x86)\Acer Arcade Deluxe\PlayMovie\PMVService.exe

C:\Program Files (x86)\AVG\AVG10\avgtray.exe

C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\vprot.exe

C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files (x86)\AVG\AVG10\Identity Protection\agent\bin\avgidsmonitor.exe

C:\Users\Nicky Luksemburg\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Nicky Luksemburg\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Nicky Luksemburg\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Nicky Luksemburg\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Nicky Luksemburg\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Nicky Luksemburg\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Nicky Luksemburg\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = iGoogle Redirect

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://isearch.avg.com/?cid={88B48E03-176E-4392-B3E3-6D6B2299EC86}&mid=96388a0ae52647d1b5f7d16f6b73e18e-d7fa32d4028a381e9846f238294c2ea50c8758ef〈=nl&ds=od011&pr=sa&d=2012-06-02 01:38:19&v=11.1.0.7&sap=hp

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = iGoogle Redirect

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = iGoogle Redirect

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe,

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG10\avgssie.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: AVG Security Toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\11.1.0.7\AVG Secure Search_toolbar.dll

O2 - BHO: Windows Live Messenger Companion Helper - {9FDDE16B-836F-4806-AB1F-1455CBEFF289} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\5.7.7227.1100\swg.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\11.1.0.7\AVG Secure Search_toolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NortonOnlineBackupReminder] "C:\Program Files (x86)\Symantec\Norton Online Backup\Activation\NobuActivation.exe" UNATTENDED

O4 - HKLM\..\Run: [backupManagerTray] "C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\Acer Backup Manager\BackupManagerTray.exe" -h -k

O4 - HKLM\..\Run: [EgisTecLiveUpdate] "C:\Program Files (x86)\EgisTec Egis Software Update\EgisUpdate.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\Program Files (x86)\Launch Manager\LManager.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PlayMovie] "C:\Program Files (x86)\Acer Arcade Deluxe\PlayMovie\PMVService.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AVG_TRAY] C:\Program Files (x86)\AVG\AVG10\avgtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [switchBoard] C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [vProt] "C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\vprot.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [MobileDocuments] C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Internet Services\ubd.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\Nicky Luksemburg\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKCU\..\Run: [iCloudServices] C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Internet Services\iCloudServices.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ApplePhotoStreams] C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Internet Services\ApplePhotoStreams.exe

O4 - HKCU\..\Run: [updateMyDrivers] C:\Program Files (x86)\SmartTweak Software\UpdateMyDrivers\UpdateMyDrivers.exe /ot /as /ss

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "D:\SEGA\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" -autorun

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_D183CA64F05FDD98.dll/cmsidewiki.html

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companionlang.dll,-600 - {0000036B-C524-4050-81A0-243669A86B9F} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Skype Plug-In - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skype Plug-In - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG10\avgpp.dll

O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: viprotocol - {B658800C-F66E-4EF3-AB85-6C0C227862A9} - C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\ViProtocolInstaller\11.1.0\ViProtocol.dll

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O23 - Service: Agere Modem Call Progress Audio (AgereModemAudio) - LSI Corporation - C:\Program Files\LSI SoftModem\agr64svc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: AVG Firewall (avgfws) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG10\avgfws.exe

O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG10\Identity Protection\Agent\Bin\AVGIDSAgent.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG10\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Acer ePower Service (ePowerSvc) - Acer Incorporated - C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerSvc.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: GRegService (Greg_Service) - Acer Incorporated - C:\Program Files (x86)\Acer\Registration\GregHSRW.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Intel® Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAANTMon.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: MyWinLocker Service (MWLService) - Egis Technology Inc. - C:\Program Files (x86)\EgisTec\MyWinLocker 3\x86\\MWLService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: NTI IScheduleSvc - NewTech Infosystems, Inc. - C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\Acer Backup Manager\IScheduleSvc.exe

O23 - Service: NTI Backup Now 5 Backup Service (NTIBackupSvc) - NewTech InfoSystems, Inc. - C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\BackupSvc.exe

O23 - Service: NTI Backup Now 5 Scheduler Service (NTISchedulerSvc) - NewTech Infosystems, Inc. - C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\SchedulerSvc.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: SwitchBoard - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: Updater Service - Acer - C:\Program Files\Acer\Acer Updater\UpdaterService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: vToolbarUpdater11.1.0 - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\11.1.0\ToolbarUpdater.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 15339 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites


Logje HijackThis ziet er prima uit. Normaal zou ook de foutmelding nu moeten verdwenen zijn. Is dat ook zo ?

Bij Malwarebytes lijkt het er op dat je niet gekozen hebt voor het verwijderen van de gevonden items. "Geen actie ondernomen" wijst in die richting. Zou je dat nog eens willen herhalen en dan wél kiezen voor "verwijderen".

Link naar reactie
Delen op andere sites

Hmmzz ik had m volgens mij niet opnieuw gestart. Nu heeft ie niet gedetecteerd.

De foutmelding is overigens weg! Dank je!

Malwarebytes Anti-Malware 1.61.0.1400

Malwarebytes : Free anti-malware, anti-virus and spyware removal download

Databaseversie: v2012.06.29.06

Windows 7 Service Pack 1 x64 NTFS

Internet Explorer 8.0.7601.17514

... :: ... [administrator]

29-6-2012 20:08:24

mbam-log-2012-06-29 (20-08-24).txt

Scantype: Snelle scan

Ingeschakelde scanopties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM

Uitgeschakelde scanopties: P2P

Objecten gescand: 215066

Verstreken tijd: 3 minuut/minuten, 39 seconde(n)

Geheugenprocessen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerwaarden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Bestanden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

(einde)

Link naar reactie
Delen op andere sites

Problemen van de baan, dan is het tijd voor de “grote schoonmaak” : een cleaning en het verwijderen van de besmette herstelpunten.

Download CCleaner.

Klik op “Download Latest Version” en dan start de download van CCleaner automatisch en gratis op.

Installeer het en start CCleaner op. Klik in de linkse kolom op “Cleaner”. Klik achtereenvolgens op ‘Analyseren’ en 'Schoonmaken'. Soms is 1 analyse niet voldoende. Deze procedure mag je herhalen tot de analyse geen fouten meer aangeeft. Klik vervolgens in de linkse kolom op “Register” en klik op ‘Scan naar problemen”. Als er fouten gevonden worden klik je op ”Herstel geselecteerde problemen” en ”OK”. Dan krijg je de vraag om een back-up te maken. Klik op “JA”. Kies dan “Herstel alle geselecteerde fouten”. Sluit hierna CCleaner terug af.

Wil je dit uitgebreid in beeld bekijken, klik dan hier voor de handleiding.

Het is aangewezen om de bestaande herstelpunten te verwijderen (daar zitten besmette herstelpunten tussen die je eventueel zou kunnen terugzetten). In Windows 7

  • via Start -> Configuratiescherm -> Systeem & Beveiliging -> Systeem -> Systeembeveiliging -> schakel nu systeemherstel uit door de gewenste schijf te selecteren en op "configureren" te klikken.
  • Klik nu op "verwijderen" om alle herstelpunten te verwijderen.
  • Klik op "Toepassen" en "OK".
  • Herstart nu de PC.

Indien dit allemaal probleemloos verlopen is, mag je hieronder op "markeer als opgelost" tokkelen !

Link naar reactie
Delen op andere sites


Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen

×
×
  • Nieuwe aanmaken...