Ga naar inhoud

pc valt regelmatig uit (zwart scherm)


Gast Hansie58
 Delen

Aanbevolen berichten

Sinds enige tijd valt pc uit,gaat op zwart en start vanzelf weer op.Gebeurt vaak na het bekijken van filmpjes op bv uitzending gemist of you tube.Op bureaublad verschijnt melding:het systeem is hersteld van ernstige fout,met de wens om microsoft op de hoogte te stellen.

Bestanden die aan het foutenrapport worden toegevoegd:

C:\DOKUME~\EIGENAAR\LOCALS~\TEMP\WER766e/dir00\mini090512-01.dmp

C:\DOCUME~\EIGENAAR\LOCALS~\TEMP\WER766e\dir00\sysdata.xml

Kunt u mij helpen van dit probleem af te komen?

Het is een oude pc,erg traag,er is een jaar geleden een nieuwe windows xp versie op gezet nadat de pc gecrashed was.

Alvast vriendelijk dank voor de moeite!

aangepast door Hansie58
Link naar reactie
Delen op andere sites


  • Reacties 23
  • Aangemaakt
  • Laatste reactie

Beste reacties in dit topic

Controleer eens of er een recente dump file in %systemroot\minidump staat. Zo ja, kopieer deze naar je bureaublad, zip het bestand (rechts klikken > verzenden naar > gecomprimeerde zip) en probeer het te uploaden. Hier staat mogelijk meer informatie in. Indien je de pc overigens nog nooit stofvrij hebt gemaakt zou ik daar mee beginnen. Kan namelijk ook komen door oververhitting van onderdelen en daar werkt stof voor het grootste gedeelte aan mee. Het nakijken van de logboeken kan overigens ook meehelpen. Gebeurtenislogboeken weergeven en beheren in Logboeken in Windows XP

aangepast door MicrosoftHelpt
Link naar reactie
Delen op andere sites

Pc is al eens stofvrij gemaakt.Ik heb het logboek gevonden en geef het hieronder weer:

1000000a,parameter1:

0c00006d,parameter2:

00000002,parameter3:

00000000parameter4:804e35b8.

Voor mij abracadabra,maar misschien weet iemand meer?

Link naar reactie
Delen op andere sitesPAGEDUMP(

À[1]š

À@U€X¢U€L

m

[1]¸5N€AGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEAGEà[T€


%þžÿ

ˆîPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGE0##

ì¿‑‚(×Èë¸5N€F[1]¼ÖÈëPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGE


€¸5N€PAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGE
ÿ


PAGEpPAGEPAGEPAGEPAGE!ðÂîL@0UîŠÍPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGE
üÿ
Ðh xÈ$('ˆ)¨ À5€À[ØAXÖÈë03[1]˜m[1]4€¢¨T'‘,
Šœ
iݬpkkmixer.sys …ëPˆëÔpkkmixer.sysPßëâëüpkkmixer.sys0õëà÷ë$qkkmixer.sysp&ì )ìLqkkmixer.sys°

í`

ítqkdrmkaud.sysÐÊøàÊøœqkDMusic.sys0IíJíÄqkswmidi.sys0JíKí

ìqkaec.sysàíírksplitter.syspÂøÂø<rkkbdhid.sysÐ8ø9ødrki8042prt.SYSpqøPrøŒrkCdaudio.SYSpøÀø´rkSfloppy.SYS9ø@9øÜrkFlpydisk.SYSðœø@ø


skFdc.SYSpœøàœø ðþ@(U€[1]
0##m

¸5N€[1]<ñßÿHÖÈë[T€†[1]0ÖÈë;€m

À[1]šùðÿÿ


ÿ
ð
€ÿô
€(T®T€P®T€h®T€l®T€®T€®T€(®T€4®T€®T€8®T€<®T€0®T€|®T€€®T€$®T€(JH—u.b‘[1]W5Ë[1]/U€+7t

%™


a[‚ÁT€ˆ`[‚€ÁT€ˆa[‚€ÀT€0¢\‚ËT€\‚€ÊT€€:\‚¶T€`[‚ÂT€@\‚ìT€A\‚€ìT€B\‚íT€C\‚€íT€D\‚îT€E\‚€îT€F\‚ïT€G\‚€ïT€H\‚ðT€I\‚€ðT€J\‚ñT€K\‚€ñT€L\‚òT€M\‚€òT€N\‚óT€O\‚€óT€P\‚ôT€Q\‚€ôT€R\‚õT€S\‚€õT€T\‚öT€U\‚€öT€V\‚÷T€W\‚€÷T€X\‚øT€Y\‚€øT€Z\‚ùT€[\‚€ùT€\\‚úT€]\‚€úT€^\‚ûT€_\‚€ûT€€@\‚ÜT€€A\‚€ÜT€€B\‚ÝT€€C\‚€ÝT€€D\‚ÞT€€E\‚€ÞT€€F\‚ßT€€G\‚€ßT€€H\‚àT€€I\‚€àT€€J\‚áT€€K\‚€áT€€L\‚âT€€M\‚€âT€€N\‚ãT€€O\‚€ãT€€P\‚äT€€Q\‚€äT€€R\‚åT€€S\‚€åT€€T\‚æT€€U\‚€æT€€V\‚çT€€W\‚€çT€€X\‚èT€€Y\‚€èT€€Z\‚éT€€[\‚€éT€€\\‚êT€€]\‚€êT€€^\‚ëT€€_\‚€ëT€€ùßÿ€ùßÿ°¨øwÜ'Ü'Q
[1]ö
GenuineIntel[1]é

ÿ?


úKR€Ízèb[‚èb[‚‘‘÷z[1]Ü8ûz[1]Ç9ûz[1],Z[1]1šÿÿ¬¢ßddÃýßÓ¡‑dd[1]

ýßÿ ýßÿ *ZR€ ñßÿ


ð

CÀ[1]šªˆ¬ (

C(

CÐðþÐa0ý2úÊQîŠÍè

X¢U€¨©dýÈD”

‑|”d

°7°7¼øÔ©dý¬|းžâ


ÝÈë
È

Cl£

ÜÈë


ì

CþBX2žÿÜàùãsAâ@øô‚4Б âH

CH

C¼øBoostSpeed.exeLðþLb0ýÀBÑøÿ* ýÝlÿ8˜™Ò™ênd

XÖ…ÿúÊQîŠÍ,/‑

µ

2Y0ˆÀð†U€ì.n,/2™


Vš[1]«FSp(ðþ(ðþ0ðþ0ðþàÈë ÈëðýDÎÈë[1]

TðþTðþ\ðþ\ðþè

Cò ðþ¼›T€cè[1][1]¼ÐÈë¼ÐÈë ðþH¾Žýðþ¨*L‚¨*L‚ ðþ *L‚ðþ ðþðþðþ ðþðþðþ[1]ÿÿÿÿ`0U€

ØðþØðþ@ÄádÝÈëTðþlðþlðþlðþtðþtðþàÈë0 ðþTðþTðþ$P€VAR€Z

P€ÄðþÄðþ[1]ÐaŽÿ8

CÐ/PŽrWl

èðþèðþ02Þáè¥â8(á


ðþ
ðþè

ðþðþÀ4_ýÀ4_ý”ØÈëè

C~|`FLbŽÿx

Cÿ


*°ÖÈëàÖÈë}\á|ÖÈëËòU€##ì¿‑‚L×ÈëÈ×Èë0

(×Èë¸5N€F[1]H”ëPªtáuÍ0uÍ

¾bN€H”ë0|[‚1|[‚H”ë4×ÈT×Èëó‘Eøì¿‑‚L×È눩táPªtáØ×ÈëÐÉEøH”ëPªtáH”ëQX‚6_ý|×Èë|×Èë„×Èëàƒ^ሩtáPªtሩtá8¥Gýl×È먔ëhØÈë[çAøPCøxØÈë(ÍEøH”ëQX‚°4_ýQX‚tØÈëQæAøH”ëYæAø°4_ýQX‚ÐØÈëQX‚Œý6_ýXŒJá4×ëø×ÈëDÙÈëDÙÈë[çAøCøTÙÈë; DøH”ë°4_ýÈëˆÄY‚°4_ýâNTFSH”ë ÈëðÝÈëØ


ëÀØÈëÀØÈëŒýŸŸ´ØÈë@d^‚Ølÿ0ÙÈëðÝÈë ÈëØÀ¸ÙÈëÙÈë‰f^€”ØÈë

FâØÀH”ëˆØÈëôÒÈë,ÛÈë[çAøxCø°ÙÈë9áN€ PX‚°4_ýŒýv(Lø@d^‚ï.ýSrOI0ŽK‚Œý`Œý ëäÙÈë9áN€jX‚°4_ý›.Mø°4_ý@6_ý°4_ý@6_ýªÖM ÚÈëT÷Mø


ÚÈëHÊ‚°4_ý\6_ýà’W‚|K‚°4_ýï.ýÿÿÿÿ
féLÚÈë9áN€HÊ‚°4_ý€6_ý—¤øÀ4_ýèK‚ŒýŒý<ÛÈë9áN€ÛG°4_ý°4_ý"‡W€èX^‚Ü¥Gý
ÜÈë@Ð¥Gý8¥GýŸ`y<O€ ðþð4_ý ðþTðþô|W€Œý@ÛÈëçBm€°4_ýŸ!X‚d6_ýŒýÿÿÿÿ`‹M€ÿÿÿÿî=O€–[€°úáÜ¥Gý
ÜÈëÈú០ðþÜÈë¤ÛGY^‚€ýT‚pÖdÚÈëPÛÈë„ÜÈë_S€8ŒM€ÿÿÿÿÄÛÈëúM[€Y^‚8¥Gýx^€@
ÜÈë€ÛÈëÐÁ*‚Ð¥Gý¸ÛÈ묥GýÜ¥Gý8¥Gý‑ø·Ýáø.·ÝáäX^‚–æR€ ÛÈëì¥Gý}W€èX^‚ðá*x^€ðá
àÛÜÈë£[€
ÜÈë@-k[ÐÁ*‚Ð¥Gý8¥GýÜ¥GýÜÈëÐÁ*‚.ø·Ýá8¥Gý”ÜÈë³V€-k[8¥Gý€ÀÐÁ*‚pÜÈëdÝÈëxŒý

õ‚„$

ô‚ŒýÐÁ*‚˜-k[€<ÜÈëÿÿÿÿ_S€‡M€ÿÿÿÿðÜÈ댼V€XÓ€ÀøÒ0Ó


`ìÒnãV€üÜÈëÇ[€0ÝÈëžãV€XÓ€ÀøÒ0Ó
`dÝÈëøÖS€XÓ€ÀøÒ0Ó
`PÓå|

ÛºÀÒ##9


Òÿÿÿÿ;-ÿ|PÓå|‚[1]¸Ò#
€*ÿÿHdô$@’¦–¦5@ˆzœ5@‚ ¦Š5@ŽŠÊ5@èèÒÜ5@¼Y[1]ð” =@hE#AÅ

@|å-[1]Ìâ-[1]|å-[1]ÒBéwÌâ-[1][1]¹

|å-[1]b[1]ÿÿÿÿÀg‘|bd´á-[1]”Þ-[1]迃


TC:\Program Files\AVG\AVG PC Tuneup\Boost

.,à-[1],à-[1]àCéwÿÿxà-[1]


[1]lë-[1]€•œ|íCéw€•œ|
xà-[1]ôŠg€ôŠg€KDBG[1]pM€$|R€,töO€`ä|À@U€X¢U€`£U€ˆÇU€ ¶U€¬«T€0U€ø0U€@:U€ÀU€x˜U€p˜U€¢T€hˆU€€ˆU€hŠU€è<U€à<U€x@U€†U€¼¡T€ÄŠU€ÈŠU€ìˆU€ ŠU€8=U€x¦T€|¦T€4=U€ …U€ˆ¢T€Ä…U€È…U€ÈÇT€@AU€´@U€”>U€à¡T€ð¡T€¢T€¢T€ ¢T€¼ŠU€|ŠU€ÇU€À¶U€ÜŠU€ØŠU€ÔŠU€Kg€[g€[g€
[g€?U€\|M€@/U€<AU€8AU€˜>U€¬=U€ˆÇT€ „U€>U€È=U€À…U€dU€h@U€

…U€…U€À[0Ã_‚À@U€pM€à


i€€£*<<áäÃ_‚@

«Ì*DÌ£Oà[ÈÂ_‚˜Ã_‚ m€¸ðn€


[1]22á

|Ã_‚@

O[1]Q[1]Hø[XÂ_‚0Ã_‚p¶øæ|¶ø€66ÈáÃ_‚@


ƒFƒ};\ðÁ_‚ÈÂ_‚p§ørˆ§ø0::À*á¤Â_‚@ [1]l£Eƒ};0\€Á_‚XÂ_‚ÿÿÿÿÿÿÿÿpSøYVø€à[1]¨á<Â_‚@ ù[1]±R[1]HH\Á_‚ðÁ_‚¶ø€›¶øHHh*áÌÁ_‚@

Ö‹‡};h\¨À_‚€Á_‚@§Rø`Rø


@Sø€

á

dÁ_‚@ yr»R[1]H€\8À_‚Á_‚ÿÿÿÿÿÿÿÿpfø[1]êfø€“H*áôÀ_‚@

·¸R[1]H \ð^‚¨À_‚Àhø[1]pgø…'høñhá„À_‚@ ²QúT[1]HÀ\˜ÿ^‚8À_‚ðòhø[1]phø…,iø€ÐJJð‑áTð^‚@

GòúT[1]Hà\(ÿ^‚ð^‚ðÂø‑öÂø

Háäÿ^‚@ U/åƒ};]¸þ^‚˜ÿ^‚ÿÿÿÿÿÿÿÿpŽøÂŽø€aJJ˜‑átÿ^‚@

[1]“S[1]H ]Hþ^‚(ÿ^‚ÿÿÿÿÿÿÿÿ°¶ø¿¶ø€ á


ÿ^‚@ 4öS[1]H@]Øý^‚¸þ^‚ÿÿÿÿÿÿÿÿpiø4[1]jø€¥p‑á”þ^‚@ ªãqS[1]H`]hý^‚Hþ^‚pPøâ$Røëá$þ^‚@ o#[1]„};€]øü^‚Øý^‚ÿÿÿÿÿÿÿÿðŽø‹,øMP‑á´ý^‚@ óÁ°S[1]H ]ü^‚hý^‚€jøpjø>

køÑà

áDý^‚@

ê¼S[1]HÀ](ü^‚øü^‚à®OøðNø÷IPøy0‑áÜü^‚@ %ÍS[1]HØ]¸û^‚ü^‚ÿÿÿÿÿÿÿÿpkø*èkøŽÀ

átü^‚@ [1]L®S[1]Hð]Hû^‚(ü^‚0Ùløplø‑mø€ÁLLØá


ü^‚@

[1]ŒÊ\[1]H^àú^‚¸û^‚ •MøðLø\ÀNøû

á”û^‚@ [1]»Q[1]ÚQ[1]H0^pú^‚Hû^‚ñKøÐKøÔÏLø*

Àá

,û^‚@ žïÂR[1]HH^ú^‚àú^‚ ’Jø`Jø³±Køk€

á¼ú^‚@

[1]

BJh^ ù^‚pú^‚h9CøAø„ãIøÆ áTú^‚@ kX å[[1]H€^8ù^‚ú^‚€ ?øÀ>øQAø€É[1]`

áìù^‚@ á[1]


][1]H˜^Èø^‚ ù^‚^=ø =ø6‘>øœ

ˆá

„ù^‚@ öc[1]'3°M°^Xø^‚8ù^‚à¸øpøuø€b8

áù^‚@ ³ñ‘['OÐ^˜ÃW‚Èø^‚ÀÛ§ø°§øú¼§ø@`á¤ø^‚@

ÖöuOð^€

[‚Xø^‚ÿÿÿÿÿÿÿÿpnøkFoø€ñPP˜JáäÃW‚@ #


ÿÿÿÿ¬ø*V[1]H_X”K‚˜ÃW‚ÿÿÿÿÿÿÿÿp~ø…É~øžRRssáÌ

[‚@ Dÿÿÿÿ7pƒQ[1]H0_ø`I‚€

[‚@úø0ü÷P6ø`;RRØ›sᤔK‚@ DÿÿÿÿËÖ6F‹sKP_(ÏD‚X”K‚À*û÷ ðú÷ ü÷?RRبsáDaI‚@ ÿÿÿÿÏB—T[1]Hp_¨ÌD‚ø`I‚ÿÿÿÿÿÿÿÿp˜ø…¶˜ø€PPP€âsátÏD‚@ Dÿÿÿÿ4ÛÎT[1]H_06=‚(ÏD‚ÐŒú÷°ø÷…¼ú÷2[1]PP âsáôÌD‚@ [1]ÿÿÿÿìª[1]ÎT[1]H°_p3=‚¨ÌD‚ÿÿÿÿÿÿÿÿð˜ø[™øvPP \Oá|6=‚@ DÿÿÿÿÕ™ÎT[1]HÐ_H#S‚06=‚pøжø¬RR€Þ[á¼3=‚@ Dÿÿÿÿt

6zt?ð_ 0=‚p3=‚°ô÷²^÷÷€ø


LLàäZá”#S‚@ ÿÿÿÿ¸(
C@B`¨öT‚H#S‚0Ló÷{Cpò÷…}ô÷€:[1]PPhØnáì0=‚@ FÿÿÿÿY


Ì\[1]H(` óT‚ 0=‚ÿÿÿÿÿÿÿÿp€ø…MøëJJZsáôöT‚@ [1]ÿÿÿÿ@µ¸T[1]H@`¸Q<‚¨öT‚`Èð÷@ð÷5@ò÷'[1]FFÁsá

ìóT‚@ ÿÿÿÿð&


\[1]HX`˜o<‚ óT‚å÷€_í÷/

PP¸1tá


R<‚@dÿÿÿÿÔ

ÌEJAx`ˆ1‚¸Q<‚Ààä÷Ðã÷çä÷€9PP jtáäo<‚@ DÿÿÿÿòЉS[1]H˜`¸'‚˜o<‚`¤øpø»‑‚øNNèˆ[áÔ1‚@ ÿÿÿÿafà[[1]H¸`-Y‚ˆ1‚ÿÿÿÿÿÿÿÿp²øi ²ø€=PP ˆOá


(‚@ Dÿÿÿÿ

)ŒS[1]HØ`È%‚¸'‚ÿÿÿÿÿÿÿÿp‚øòGƒøöLL q_áL-Y‚@ ÿÿÿÿ$…*S[1]Hð`È(Y‚-Y‚ÿÿÿÿÿÿÿÿpƒø…'„øãPP@B[á&‚@ Dÿÿÿÿ«î›S[1]Hap ‚È%‚Àª„øp„øûú„ø€¤LL Quá)Y‚@ ÿÿÿÿaJ¹S[1]H(aЂÈ(Y‚PÚøVÚø

PP(Y_á¼ ‚@ Dÿÿÿÿ±¼…};HaØù‚p ‚ÿÿÿÿÿÿÿÿp…ø%†ø€ÈPP°+vá‚@ DÿÿÿÿåúÏ\[1]Hha ö‚ЂI³ø0³øØN³ø)RRØ4Zá$ú‚@ [1]DÿÿÿÿOüØ

NˆaØò‚Øù‚ÿÿÿÿÿÿÿÿ`â÷#¢ã÷€ePPà5uáìö‚@ Dÿÿÿÿ‹ ][1]H¨ahÈ‚ ö‚ÿÿÿÿÿÿÿÿp†øe‡ø¢RR¨_ná$ó‚@ Dÿÿÿÿ•Ö›W[1]HÈaxfX‚Øò‚ÿÿÿÿÿÿÿÿp‡ø…ˆø½PPP)vá´È‚@ Dÿÿÿÿ¦ˆÓ\[1]HèaXÞ‚hÈ‚ ¢™øp™ø*™ø€JHHà


ÄfX‚@

ÿÿÿÿžd4X[1]HbpbX‚xfX‚ÿÿÿÿÿÿÿÿ{EPá÷Bâ÷

NNà„sá¤Þ‚@ BÿÿÿÿUædW[1]H b°²K‚XÞ‚ÿÿÿÿÿÿÿÿpˆø…êˆø‰LLhyuá¼bX‚@ ÿÿÿÿ`Þ`W[1]H8bhØ‚pbX‚ð™ø¢$šø€EPP¨pZáü²K‚@ [1]DÿÿÿÿŒdqƒ};Xb V‚°²K‚pšø¢šø€@NN˜û_á´Ø‚@ Dÿÿÿÿ±Ä„};xbè·‚hØ‚Ðâ‰ø{9p‰øWö‰øŸNN@(\áìV‚@ FÿÿÿÿµÞ,S[1]H˜b ÆI‚ V‚ÿÿÿÿÿÿÿÿðšø6›øbRR@


€á4¸‚@ Dÿÿÿÿ¢¼rS[1]H¸bhš‚è·‚ÿÿÿÿÿÿÿÿp›ø5°›ø\RR¨°~áìÆI‚@ DÿÿÿÿÙªsS[1]HØb@é‚ ÆI‚ÿÿÿÿÿÿÿÿð¸øÝø¸øNN Ԁᴚ‚@ Dÿÿÿÿ:8xS[1]HøbX‑‚hš‚ NÍ÷@Í÷HÓ÷ßNNò€áŒé‚@ ÿÿÿÿ¿ËrS[1]Hc°z‚@é‚ÿÿÿÿÿÿÿÿ0´øæ[´ø€<RRXÂá¤‑‚@ Dÿÿÿÿü½R[1]H8c(î‚X‑‚ÿÿÿÿÿÿÿÿ{9pŒø¤üŒø PP }áüz‚@ 9ÿÿÿÿ³n+ÐLXcÈ

]‚°z‚ ìøpøAŽø€èNNˆ˜€átî‚@ Mÿÿÿÿ¼ûÐT[1]HxcÐ W‚(ø¹ø€JJ°¿Cá

]‚@ ÿÿÿÿ¯@‚†};cˆ!W‚È

]‚PäoøpoøpøàRR°‚á!W‚@ Dÿÿÿÿ>ÕænôN°c˜EW‚Ð W‚°¹øäŹø*NN 7ŠáÔ!W‚@ Dÿÿÿÿ§yaƒ};Ðc˜CW‚ˆ!W‚°ÌøšµÌøJJÈAŠáäEW‚@ ÿÿÿÿƒ„ècØÝK‚˜EW‚йølÖ¹ø€JJØÒŠáäCW‚@ ÿÿÿÿ,Èå‚};dÀ7=‚˜CW‚à²pø[1]ppø>ðpø°XXPÁ^á$ÞK‚@ ÿÿÿÿºQ’P dÀ…O‚ØÝK‚ÿÿÿÿÿÿÿÿðø…Kžø€aRRÈá

8=‚@


ÿÿÿÿŽÂT[1]H@dÀƒO‚À7=‚°xžøpžøB¶žøRHH˜Ñ‰á

†O‚@ ÿÿÿÿ

˜T[1]HXdH"‚À…O‚ð¹øFö¹ø€LLYá

„O‚@ ÿÿÿÿ÷ó8…};pdhìW‚ÀƒO‚ºøDºø€NNÈ5wá”"‚@ ÿÿÿÿ·âÀ‚};d8êW‚H"‚ ùžøðžøí+ŸøJJ@—‰á´ìW‚@ ÿÿÿÿ¸[¨dÖ‚hìW‚0}ŸøpŸøÓÖŸø€xJJ¸X‹á„êW‚@ ÿÿÿÿ«ÃÆQ[1]HÀd`æW‚8êW‚8øk¦8ø€"NNˆa‹áLÖ‚@ ˆáÿÿÿÿç²Ë„};àd¨áW‚Ö‚ÿÿÿÿÿÿÿÿpÅï…zÆï&LL0l‹á¬æW‚@ ÿÿÿÿ‰cÎ\[1]HødÀ®‚`æW‚pÙÃïà¿ï#íÄLL(–‰áôáW‚@


ÿÿÿÿkí*™[He0ÙW‚¨áW‚ ~¿ï`»ï†¿ï€w
PPÈ

á

¯‚@ Dÿÿÿÿ_'i*fO0eÝU‚À®‚ظï`¶ï…Ÿ¸ï|[1]LL@A‰á|ÙW‚@ ÿÿÿÿzþ[1]][1]HHeP)‑‚0ÙW‚¨_´ï@´ï@*¶ï[1]HH0a‹á

LÝU‚@ ÿÿÿÿc


ÇKN`e€×U‚ÝU‚P¯røprø)årø€‡PP öváœ)‑‚@ Dÿÿÿÿ^

AW[1]H€eµI‚P)‑‚X(²ï±ïˆ


´ï€®[1]LLà4‰áÌ×U‚@ [1]ÿÿÿÿù[1]æ^[1]H˜e oV‚€×U‚8p¬ïªï
±ï€öNNÀ=‰áTµI‚@ Dÿÿÿÿ ¸@ N¸e`ÜW‚µI‚ðèsøpsø…tø€®JJ€³‰áìoV‚@ ÿÿÿÿ–a÷Q[1]HÐeXÙ‚ oV‚ð¦©ï0¨ïQQªïU[1]LL8ž‹á¬ÜW‚@ ÿÿÿÿJ¯[1]†W[1]Hèe êI‚`ÜW‚°Ú§ï°¤ïó§ï€|
RR°Á‹á¤Ù‚@ Dÿÿÿÿ¾•
vgDOfœ‚XÙ‚ð. ø[1]ðŸø…` ø€}PP(ŠáìêI‚@ DÿÿÿÿÌÒT[1]H(f`ñ‚ êI‚ÿÿÿÿÿÿÿÿœ‚puøÖßuø‡NN0ºXá\œ‚@

ÿÿÿÿ…—W[1]HHf¨ ‚œ‚ÿÿÿÿÿÿÿÿpvø…Lwø€íPPP¡‹á¬ñ‚@ Dÿÿÿÿ‑î*V[1]Hhfx‑‚`ñ‚ÿÿÿÿÿÿÿÿ´ ‚p ø¶ ø€UNNà&‹áô ‚@

ÿÿÿÿ»àË=âGˆfèð‚¨ ‚p±øœ±ø9NNøQŠáÄ‑‚@ ÿÿÿÿÓ°ƒ};¨f

F‚x‑‚ÿÿÿÿÿÿÿÿð øH¡øgPPjŠá4ñ‚@ DÿÿÿÿAÑT[1]HÈfE‚èð‚ÿÿÿÿÿÿÿÿ

F‚0Šïp{ïõ

NN˜žXáT

F‚@

ÿÿÿÿZ•

1QLèfXü‚

F‚ÿÿÿÿÿÿÿÿE‚0²øO²ø€(NN˜®Šá\E‚@

ÿÿÿÿ@!ÇT[1]HgXZ‚E‚ðÉwøpwø…îwøRRX‰á¤ü‚@ ÿÿÿÿ¸VÅT[1]H(g¨‘‑‚Xü‚ÿÿÿÿÿÿÿÿàÉïìÊï€9NNH5‰á¤Z‚@ iÿÿÿÿõsS[1]HHgдK‚XZ‚@


Éï(¿Éï0NN0‘Šáô‘‑‚@ ÿÿÿÿjý‚};hgx~‚¨‘‑‚Ø’yøpyø…JzøùJJ0-ŠáµK‚@ ÿÿÿÿ¤'[[1]H€gø

W‚дK‚àn‰ï°ˆï÷ ŠïyVV8)áÄ~‚@ *[1]ÿÿÿÿ%ÍS[1]H¨gXÉ‚x~‚1™%çð»ø€û»øXX(”‰á‑‑D

W‚@ ÿÿÿÿÖ‹‡};ÐgÐ[1]‚ø

W‚0䙿¤É‚€¿¯J›¿z>>Ðuá$Ê‚@)áPxŒáa„3öòOðg8T‚XÉ‚ ºï€>ºï)LL°Dá


‚@ ÿÿÿÿ¬?„};hØ=‚Ð[1]‚ÿÿÿÿÿÿÿÿp£ø¨£øEBB Oá„T‚@ *[1]ÿÿÿÿ²x«T[1]H(h8bO‚8T‚àû¿€$>‚¿¿HH%Šá

€>‚@)~‑H;\á<1#S[1]H@hÀ7Z‚Ø=‚ÀÅøYÃÅø

NN0òŒá„bO‚@ €ÿÿÿÿç58„};`hØäU‚8bO‚°î¿[1]@

8Z‚ ¿ïÑ¿0BB¸Dá¬8Z‚@)ÿÿ`ŠáüäZ‹sK€hXW‚À7Z‚ÿÿÿÿÿÿÿÿ`$åU‚P¿ß

¿ BBà>NáÄåU‚@)Þˆ‑Œá8ú æ}sK hPgU‚ØäU‚ÿÿÿÿÿÿÿÿÀä¤W‚à¿2P¿@BBH!á<W‚@)à*á‡É¼sKÀh0ãU‚XW‚ÿÿÿÿÿÿÿÿœgU‚ ¿Y¿°


BBÀ.[1]áLhU‚@)`7OáCÆ
t‰sKàh8èO‚PgU‚ð2M¿[1]\Sys|ãU‚п¥3¿ B:BBГNáäU‚@)(¨‹á°U:¦†sKiˆ™‚0ãU‚P‹t¿[1] „èO‚ W¿|úp¿À(BBHøá(éO‚@) x£táËÇ(¨ƒsK i0¤‚8èO‚Ð' ¿[1] ™‚Ô™‚€œ¿iÆ¿€n
<<ÀÌ(â4š‚@)‚(è$â8*xZM8iàvI‚ˆ™‚ð©¥øp¥ø.¥ø€JRRh!0â|¤‚@ Dÿÿÿÿpx=víIXiˆÒÐ0¤‚ÿÿÿÿÿÿÿÿ0°øV\°ø9PPE&â,wI‚@ Dÿÿÿÿ„=W[1]Hxi˜H‚àvI‚@U íicà*í…a"í€Á[1]NN´>âÔÒÐ@ IÿÿÿÿdÅ[1]ÊQ[1]H˜i-ìˆÒЊC³º0Áø‑>ÁøNNˆ¾)âäH‚@ ÿÿÿÿGL¸iØæí˜H‚ÿÿÿÿÿÿÿÿð3í†ü3í)XXx^Ýá‑‑\-ì@ Dÿÿÿÿ¼!mnôNài˜™‚-ì89í©Æ7Xí>í€DNN ž#â$çí@ ø)ÿÿÿÿ½Œ>\[1]HjPœE‚ØæíNNí0NíáOí€íRR0“á䙂@ É[1]ÿÿÿÿÎÇë[[1]H jÿE˜™‚áÝì°Üì…¼áìvHHèÃNá

œœE‚@ ÿÿÿÿ[¿ ]M8jè¥_PœE‚P¢¤øp¤øœ¤øD\\6á""ÜÿE@ DÿÿÿÿXÝknôN`jØ*qÿEÀóŸì žì¾žì[1]\\ *á""4¦_@ DÿÿÿÿUÛ[1]\nôNˆjh©Bè¥_`x

ìà

ì×™ì


JJHó2á$+q@ ÿÿÿÿ}?ãÝJ jÀ@U€Ø*qP¸·ë`·ëá¹ë€¡[1]NN8êÕâ´©B@ ÿÿÿÿ€õ[1]³T[1]H

ntoskrnl.exehal.dll kdcom.dll

BOOTVID.dllACPI.sys

WMILIB.SYSpci.sys

isapnp.sys

ohci1394.sys

1394BUS.SYS

PCIIde.sys

PCIIDEX.SYS

intelide.sys

MountMgr.sys

ftdisk.sys

PartMgr.sys

VolSnap.sys atapi.sysdisk.sys

CLASSPNP.SYS

fltMgr.syssr.sys

KSecDD.sysNtfs.sysNDIS.sysMup.sys

avgrkx86.sys

avgidshx.sys

nic1394.sys

intelppm.sys

ati2mtag.sys

VIDEOPRT.SYS

usbuhci.sys

USBPORT.SYS

usbehci.sys

bcm4sbxp.sys smwdm.sys

portcls.sysdrmk.sysks.sys

senfilt.sys

parport.sys

serial.sys

serenum.sys cdrom.sys

redbook.sys imapi.sys

audstub.sys

rasl2tp.sys

ndistapi.sys

ndiswan.sys

raspppoe.sys

raspptp.sysTDI.SYS

psched.sys msgpc.sys

ptilink.sys

raspti.sys

termdd.sys

kbdclass.sys

mouclass.sys

swenum.sys

update.sys

mssmbios.sys

NDProxy.SYS

usbhub.sysUSBD.SYS

avgmfx86.sys

Fs_Rec.SYSNull.SYSBeep.SYS

avgtpx86.sys

HIDPARSE.SYSvga.sys mnmdd.SYS

RDPCDD.sysMsfs.SYSNpfs.SYS

rasacd.sys ipsec.sys tcpip.sys

avgtdix.sys netbt.sysafd.sys

netbios.sys rdbss.sys

mrxsmb.sysFips.SYS ipnat.sys

avgldx86.sys

usbccgp.sys

wanarp.sys

arp1394.sys

aabed2.sys

SMCLIB.SYS

USBSTOR.SYS

rt2870.sys

hidusb.sys

HIDCLASS.SYS

kbdhid.sys

mouhid.sysCdfs.SYS

dump_atapi.sysdump_WMILIB.SYS

win32k.sys Dxapi.sys

watchdog.sysdxg.sys

dxgthk.sys

ati2dvag.dll

ati2cqag.dll

atikvmag.dll

atiok3x2.dll

ati3duag.dll

ativvaxx.dll ATMFD.DLL

Scutum50.sys

ndisuio.sys

mrxdav.sys

ParVdm.SYSavgidsshimx.sys

wdmaud.sys

sysaudio.syssrv.sysavgidsfilterx.sysavgidsdriverx.sysHTTP.sys

kmixer.sys0N€ÿÿÿÿ¸m°‑‚ÿÿÿÿ¸}Üÿu¼è'%[1]jE˜P‹}¸W‹]S‹u‹FDÿpècœ[1]ƒ}˜}héÀÿu˜èd‚PèÂû3À


;C
‰E¬‰}¨;F,|(;~(v!‰~(‰F,ë…Àtƒ}ÜtÿuÜE¨Pÿuè6îÿÿÃÌÌÌÌÌjXhxM€èFO3Û‰]؉]Ј]ç‰]à‹E‹@‹p
‰uÜEÄPEÀPEàPVèp69]àu9^LtÿuÄÿuÀÿuàVè1úÿÿ‰]à‹E ‰‹}$‰*‹Eƒà
‰EÈ‹]

uEÌPEàPÿs


ÿ3VèÿG‰ë‹
%ÿÿ
¹
+ȉMÌÿs
ÿ3Vèq;Ž¸U˜ÿ
wM€ÇEÔƒeü‹E3É

K
‰E¤‰M¨EØPE¤PSVèŠåÿÿ¶À‰E¼…À…™öE…ñ[1]‹

‰M¬‹S


‰U°‹E¤+Á‰E´‹u¨ò‰u¸ºÿ#Ê
Á‰E´MÌ€}u ‹uÜöFl
t€}t#ÇEÐ[1]…Éu}rÇEÐ
…Âu
ƒMÐ
‹MÜöAm[1]u
ÆEÿ¹ðÿÿ#Á‰E´‹3#ò)7!M¬‹MÌ;Áv
‰M´E´PE¬PÿuØÿuÜè’åÿÿ‹ð‰uØöEtg…öuM˜ÿwM€!uÔhšÀèÉù€}uF8jPöE[1]tèØõ
ëè[÷
M˜ÿwM€ƒeÔƒ}È…[1]ÿ7jÿuÐÿu´E¬PÿuÜè

æÿÿëD…ö„Ø€}u

jF8Pè÷


M˜ÿwM€ƒeÔÿ7jÿuÐÿu´E¬PÿuÜèÐåÿÿ„À„œ‹MÜÁ¸U˜ÿ
wM€ƒ~tu‹‰Ft‹Eà‰F0ƒeàM˜ÿwM€é}öFm[1]u
ÆE‹u؃~t…^‹
‹M

+‹


‰E¬‹C
‰E°‹F
‰E´ƒe¸öEtOÿF4M˜ÿwM€ƒeÔ€}uF8jPöE[1]tèÄô
ëèGö
ƒ}È…˜ÿ7jjÿu´E¬PÿuÜèåÿÿëE€}ujF8Pèö
„Àu

3ö‰uØÆEçëeÿF4M˜ÿwM€3À‰EÔÿ7PPÿv


SÿuÜèÅäÿÿ„ÀtÕ‹MÜÁ¸U˜ÿ
wM€ƒ~tu‹‰Ft‹Eà‰F0ƒeàM˜ÿwM€‹Ft+
‹M


‰ÆEç‹]

ëtöEt0ÿF4M˜ÿwM€ƒeÔ€}uJF8jPöE[1]tèåó


ë7èhõ
ë0€}ujF8PèUõ
„Àu

3ö‰uØÆEçë‑ÿF4M˜ÿwM€ƒeÔ‹Ft+F‰ÆEçƒ}Èt öE[1]t…ötƒ~tt‹N0è.ƒftƒf0ƒMüÿèŠEçèLKÂ$‹}$‹uØ‹]

ƒ}Ôt M˜ÿwM€‹Mà…ÉtèÈ-öE


t

ÿs


ÿ3ÿuÜè÷7€}çt‹E ‰0‹N‹E(‰‹N‰H
Ã'…öt

jŠU‹ÎèŠåÿÿÃÌÌÌÌÌ‹ÿU‹ìƒì`‹ESVW3ÿ;lj}ä‰}؉}ì‰}ø‰}è‰}Ô‰}àuE ‰E‹]

ûøU€‰8‰x


uÇ€ÇEø‰}

ÇEð[1]‹ßëÇEðÿwM€ŠÈ‹E‹p


;÷ˆMÿt;9}øtöFnt

ƒeðýÇEèöFm t

öÃt#ƒó‰]

‹FD‹@


;Çt

ƒx,[1]u


ƒeðý;ßt9}u

ÿwM€éû


;÷„ºÿF
9~Lu 9~H„©ƒe܃Ïÿ…Ût.‹;‹[
‹Ç‹Ó±

è;&‰EÜ‹E3Ò


ÇÓƒèƒÚ±

è"&‹]

‹ø3Éj‹ÇƒÀhÉQPè–$;V,+|;F(w$ƒ~Lt

‹FT9EÜw


;øsƒ~Ht5‹FP9EÜw-;ør)‹FH…À‰Eàt‹FP‰EÜ‹Fl%€ÇFH‰EôÇEÔŠMÿÿwM€ƒ}ÔtÿuôÿuÜÿuàVè/ôÿÿ…öt‹FD‹@

ö@


t=ƒ}øu7‹}jWÿuSÿuè•[1]‹…À}*=€t=TÀt=33
Àt

ÇE؉EÜ3ÿ;÷„¶


9}øu;ßu‹F(‰F ‹F,‰F$;ßt


‰E°‹C
‰E´‹E;ÇÇEt
‰E9}øtE¸PèW6¡[1]U€E¸}¼ë
‹]

3À9†„u

9Eøt 9Eè„Ú[1]‹N

N

u

öFl


„È[1]9Eì…¿[1]9Eøt 9Eèu
3Éë
‹M9Eøt9Eèt

‹Ã÷ØÀU°#ÂUÐRURUÈRQPVèˆéÿÿ„À„}[1]‹]3ÿ‹UEôP3ÉEàPQX+ÓÁ


UÈEÌPRVèD0…Àt_9]ôv
‰]ôÿuôPè[1]„Àu
…ÿt7‹M
MÈjXEÌ;F$&|;N s*ö†¬tƒ}øtƒ}èu

öFm[1]u


°ë[1]2À‹Mà¶øè7*ë9]ôv
‰]ô+]ô…kÿÿÿ=ìU€…ÿ‹]…,ÿuð‹}SWEÈP‹FDÿpèÖ“[1]‹
…À|A¿
…~luÿwM€ ~lŠÈÿwM€ƒ}ø„æ‹EÿèU€ÿÁè

äU€éÊ=33


À‹MȉMÀ‹M̉Mĉ}Ô„´=€„˜=TÀ„¿ÿuðEÀSWP‹FDÿpèF“[1]‹
…À|ÿwM€€Nm
ŠÈÿwM€‹
…À}*=€t=TÀt=33
Àt

ÇE؉EÜ3É9Mìu=€t=TÀt

=33


À‰MìuÇEì}ÀMÄ)}Ô…zÿÿÿëÇEìƒ}ìu
2Àë
3À°‹}PÿuÐEÈWPVèËïÿÿ}ä}ä
r=ÐU€ÐU€t èÜÍÿÿƒeäƒ}øtE¨Pèµ3‹E¬;E¼Q|‹E¨;E¸wGƒ}

„Oýÿÿ‹}È


}‹U

‹MjXEÌ


‰}ÈB


;EÌ|%
;Ïv*‹[1]+Ç
E‰}°‰E‹ẺE´éýÿÿÇC
^Š3ÿ9}ät=ÐU€ÐU€tèQÍÿÿÿwM€ÿN
ŠØuDöFl u>9~`u9Fd‹‹P

‰Q


D[1]U€Ç@[1]U€‰H


‰€=°U€£D[1]U€Æ±U€uWèÈ*ŠËÿwM€ƒ}Øt‹EÜ‹M‰_^[ÉÂÌÌÌÌÌ‹ÿU‹ìƒì SVW‹ñ‹†jÿ¶”‹ú3Û‰}ø‰]ôÿ„Àu ÿwM€ƒflߊȈEèÿwM€ÇTÀéú[1]Ž¸Uàÿ
wM€ƒ~`vƒ~
u*‹^H…Ût‹FP‹~l‰EüÇFHç€ë
‹}ô‹FtÿF
…Àt‹P3É…Û•Á
ʉH
‹ÄU€;Êv
‰P
MàÿwM€…Ût

WÿuüSVèBïÿÿ‹}ø‹FDWjhøU€ÿpèXùÿÿÿ¶”‹†ÿP


‹3Û;ع€;Á„‹=TÀÇEôt}=33
ÀtvÿØU€EüPÿvD‰]üèRi;ÃuSÿuüh"[1]Àè¼°‹Eüë(‹FDH0f9tf9X2t9X4t

SQh"[1]Àè•°‹FDƒÀ0j


ÿ7h2
€PÿvDèÝÿÿ9]ütSÿuüèa

ë=ÐU€ÐU€tè>ËÿÿUàŽ¸ÿ


wM€öFm„‰]ü„ƒ‹N$‹V,;Ñ‹F |v‹V(;Ðrmƒøÿuùÿÿÿt`‹F

F

tX‹FDjÿpè,Øÿÿ‹ú;~$‹Ø‰]ì‰}ð|:;^ r3MàÿwM€EìPÿvDè¯ÖÿÿUàŽ¸‰Eüÿ


wM€ƒ}ü|‰^ ‰~$3ÛMàÿwM€‹=wM€ÿ×ÿN
9]ôˆEèt

öFntVè…9^


‹wM€…º‹Eü…À}b=šÀt=€t

=TÀt=33


ÀuFƒ~`…Fd‹‹P

‰Q


D[1]U€Ç@[1]U€‰H


‰€=°U€£D[1]U€Æ±U€uZjèÉëQŠMèÿÓÿvDè,åÿ׃~
ˆEèu(ƒ~`t

‹N

N

uöFl


ujŠÐ‹Î茋Eøƒ`
ë&ŠÈÿÓÿvDèßÖÿ׈Eè‹Eøx
^Št
ƒflߊMèÿÓ_^[ÉÃÌÌÌÌÌÌ‹ÿU‹ì‹E‹@V‹p
ÿwM€€}

Vltƒ

ë


ƒ"þ€}^tf

[1][1]ë


ƒ"ýŠÈÿwM€]Â

ÌÌÌÌÌ‹ÿU‹ìƒì

V‹uVènä‹F…Àt‹p


…öu2ÀéÏSWÿwM€‹VH…Ò‰Uøt‹NP‹~l‰MôÇFHç€ë
‹}‹wM€ŠÈÿÓƒ}øt&WÿuôÿuøVèÿëÿÿëjj3Ò‹Îèb2„Àu

Vè$$ƒ~@uã3ÀPPP‹Eÿpèüõÿÿ‹=wM€ÿ×öFl ŠÈtÿÓÿuè¸Õèÿuè¹ãë[1]ÿÓ‹Eÿpèàj[1]„ÀˆEÿt

ÿ×fNl[1]ŠÈÿÓÿuèÕŠEÿ_[^ÉÂ


ÌÌÌÌÌjHh(xM€è4@3Û‰]ä‰]̉]ÐÿwM€ˆE°‹=@[1]U€ƒÇœ‰]ü‹uàGd=@[1]U€„]öGm…E‹‡ ;E…69_`„-ÿG
ÿG`ŠM°ÿwM€8x ‚´à‚HÛ‚˜¤6â ¨
ìˆl‚DËN€nìË‚¸¤6⸤6☱‑‚À΂

[1][

PX‚À΂8


Portر‑‚ر‑‚ÿÿÿxƒ]á


Filåx ‚[1]@Ð^‚@£U€pY^‚€ýT‚p)7â+7â


Xxà"â
t²‑‚t²‑‚x ‚C `ôžÿXk©ø
¤²‑‚¤²‑‚S

VadlðïHY‚ù‚(1Ò„àÁÿÂ<usbp

Eveî€ã^á,,x^3â


ð{\‚ £U€.dCá
@ôT‚@ôT‚[1]FMicàã‚ù‚[1]

PortX³‑‚X³‑‚ÿÿÿx36â


Vad '8bôÀ‚[1]p]J‚qáüÿÿÿ@

PsQbDK¬YŒ‘ð¼


ØÂC
_ÿÿÿÿÝ(õ‚Hê‚…

Vad € ÷ì³F‚ø®Z‚@


è)W‚@° â8È â

Eveî[1]ð{\‚[1]£U€


PŒ‚PŒ‚8x ‚´¶‑‚¨5ô˜Ô6â ìðÉE‚DËN€¨¾íË‚¸Ô6â¸Ô6âص‑‚”O‚

[1][

PX‚”O‚88x ‚´Ðr‚X´‑‚8$7â ˆì ÊE‚DËN€ ®íË‚X$7âX$7☷‑‚°±\‚

[1][

PX‚°±\‚·‑‚8

NtFsàZhì


Ü·‑‚Ü·‑‚[1]FilåP¡›ÿmŸÿ[1]

Eveîð{\‚øô‚¸


‚ ¸‑‚ ¸‑‚MmCa

Mutá€ã^á,,ÐÜã[1]Px\‚ øô‚‑`]á[1]°h¸‑‚h¸‑‚h“;þh“;þ

MmCaà‡ÿˆ·G‚[1]

[1]AvgA˜·G‚°hŸÿ ¸‑‚0ŽK‚iŸÿxäXÿ0à‡ÿ]>á[1]Ô¸‑‚Ô¸‑‚xB.ÿxB.ÿa


ReEv


¹‑‚¹‑‚

NtfrÖ‚˜…Fè‚€

Vad P_`K‑‚È!‚0è‚


8…ÿHà^áÀà^á

FSfm”a©ø¹


‚l¹‑‚l¹‑‚=
Ntfr`b(ÿØøÿ

Vad `\g\hÙÿ éè´GPº2áüÿÿÿ@


TCIZ8± ‚8± ‚PPE‚


NtFs¼_ìB


‚ô¹‑‚ô¹‑‚

Filåx ‚[1]@Ð^‚@£U€pY^‚€ýT‚Àõ6âX÷6â


Jx06â
Œº‑‚Œº‑‚x ‚

Port¸•þ¸•þÿÿÿ8Å6â


Vad À–‰˜˜S‚(M‚

ˆõ‚H0„áüÿÿÿ@Eveî[1]NtfnˆM‚QX‚»‑‚

Vad €[1]G


p^‚8Z‚@
€]‚Àváø*vá€b‚

Eveî


[1]ð{\‚øô‚
ÿ@
õý@
õý

Eveî[1][1]ð{\‚øô‚


°»‑‚°»‑‚

Gsemxln`:âDOˆlnñÿ

[1]¨Ænp‘Yþ@{‚[1]

Ntfr(J…ÿDý8x ‚´0¾‑‚X8‚àD6â Àìn‚DËN€îË‚E6âE6âð½‑‚ÐÍ‚

[1][

PX‚ÐÍ‚88x ‚´àe‚p¼‑‚(N7â ¨ìHn‚DËN€oîË‚HN7âHN7â°¿‑‚H8W‚

[1][

PX‚H8W‚8

Ntfn

ö¨®#¼CÆ[1]ìBBBBBBBTRGDDumpBlob(

ð 2îÚVæöI‡€$êös¤lœ4

àY \¼:‑×D˜†öˆLgX2 àÎ[1]


#* Ú#Ú²K

8XXYY€€ÿÿÚ#Ú²K

8õõõõõõÿÿ[1]ð


€ž)<
Dell Inc. A0201/10/2005[1]

Dell Inc. Dimension 5000 [1][1][1]

Dell Inc. 0W5363


[1]
Dell Inc.


²[1]Aÿûë¿Ž
ð

A


ÿÿMicroprocessorIntel€

[1]

[1]PARALLEL SERIAL1~ [1] SERIAL2

KYBD


MOUSE USB1 USB2 USB3 USB4 USB5

USB6

USB7

USB8

*ENET

*MIC *LINE-OUT *LINE-OUT *LINE-OUT *LINE-IN *HP-OUT MONITORPCI_1

[1][1]PCI_2


¥PCI_E_1~

~~¥
PEG


Intel Graphics Media Accelerator

[1]

…Broadcom 4401 10/100 Network Controller


‡AC'97 Audio Controller

Dell Official Site - The Power To Do More | Dell

en|US|iso8859-1


øÿ
[1]


þÿ
þÿ@@ €DIMM_1þÿ@@ €DIMM_3[1]þÿ@@ €DIMM_2
þÿ@@ €DIMM_4ÿÿ[1]ÿÿ


ÿÿ~
[1]~
f

ÿÿcÝ~

ÿÿcÝ~

ÿÿc[1]Ý

€€ZZÐ

Ð


þ™Ñ

Ñx
€Ò

Òø

~

ÒÔ»Ôpq-.BþCþ%ü%ü%ü[1]%ü
%ó%ó
%ó%ó

##ó #ó


#

#

#0

#Œ@¦#ŒA§#ŒB"ý[1]"ýŒ"þ"þ›%?@œ%? %?€¡&ó¢&ó£&ó


Ÿ&ý[1] &ýû
žûÿÿÔÏÔpq
@Ym-Yü[1].YünYü(Y?)Y?@*Y?€+Z,[uYómYó
\x¿@]x¿
€xõ

xõUû


UûUçUçUç“{€”{#U"U€
ÀgŠ7ß ‹7ßõX¿@öX¿ëUþêUþQ?[1]Q?@
Q?€
Q?À@TßATßFYßGYß ÿÿÔ˜[1]Ôpq-.-!þ.!þ/!0!€â'ã'€ä'¿å'¿@Ñ"€Ò"RþRþRûRû
RýRý[1]R÷‑R÷ @Rï@Rï

@Rß

@Rß

@R¿

@R¿@@R

@R€6!ñ[1]ÿÿ~ Ø[1]ð


ÝÝõÝÝõÝ[1]ÝõÞ

ÞÁÿÿß=ß

Á[1]

©ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ[1]Á[1]

©


ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ~!ß

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ


‰ÃzlCÜGŸ4¨€

µl[1]àp

~MHzé

,Component Information


&Configuration Data ÿÿÿÿÿÿÿÿIdentifierBx86 Family 15 Model 4 Stepping 1(ProcessorNameString` Intel® Pentium® 4 CPU 2.80GHz"Update Signature
Update Status

"VendorIdentifierGenuineIntel

MSR8B

CPUID1


A[1]Dÿûë¿ Ò@;è °BH«êqÉãF=Ñ[1]àø

RSDT<úDELL 5000 ASL a*ÌËxüÿ!Í“Í»ÍùÍFACPtaDELL 5000 ASL aŒè*»Güÿ ²pq


(
[1]
ôô¥DSDTÓ/ûDELLdt_exMSFT

SSDTº‚DELLst_exMSFT

APICrLDELL 5000 ASL aàþ[1]Àþ[1]

[1][1]


ÿ

BOOT(;DELL 5000 ASL azMCFG>×DELL 5000 ASL aàÿHPET8FDELL 5000 ASL a¢†€Ðþè


Link naar reactie
Delen op andere sites

  • 2 weken later...

Beste Hans,

Sorry dat ik nu pas reageer. Ik was tijdelijk uit de running. Het bestand dien je echt ergens up te loaden. Het werkt niet als je de inhoud als tekst plakken want dan veranderd het bestand blijkbaar. Bestanden kun je via een van de gratis services uploaden. Gratis bestanden delen en uploaden via Mijn Bestand! Bijvoorbeeld.

LET OP! Links naar niet-Microsoft sites en programma's worden slechts gegeven voor uw gemak. Microsoft kan geen resultaten verzekeren of garanderen en is niet verantwoordelijk voor de informatie op deze site of het ondersteunen ervan. Voor deze ondersteuning dient u contact op te nemen met de maker van de site.

MVG,

Marc

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen


×
×
  • Nieuwe aanmaken...