Ga naar inhoud

Trayapp


nino61

Aanbevolen berichten

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 12:44:05, on 16-4-2012

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Microsoft\BingBar\SeaPort.EXE

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\CDBurnerXP\NMSAccessU.exe

C:\Program Files\Sony\PMB\PMBDeviceInfoProvider.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\MessengerPlus! 3\MsgPlus.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program Files\Sony\PMB\PMBVolumeWatcher.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe

C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Documents and Settings\Hoofdgebruiker\Local Settings\Application Data\PanelClix Software\PanelClix Software.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\WINDOWS\System32\msiexec.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Advanced System Protector\advancedsystemprotector.exe

C:\WINDOWS\System32\MsiExec.exe

C:\Documents and Settings\Hoofdgebruiker\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\H5TFK5W3\HijackThis[1].exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Startpagina.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: HP Print Enhancer - {0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: avast! WebRep - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.6.5612.1312\swg.dll

O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_B7C5AC242193BB3E.dll

O2 - BHO: Bing Bar Helper - {d2ce3e00-f94a-4740-988e-03dc2f38c34f} - "C:\Program Files\Microsoft\BingBar\BingExt.dll" (file missing)

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O2 - BHO: WakoopaBHOClass Class - {FB4D29C1-82DE-4b80-8BB0-A7CDDDCD2773} - C:\Documents and Settings\Hoofdgebruiker\Local Settings\Application Data\Wakoopa Shared\WakoopaBHO.dll

O2 - BHO: HP Smart BHO Class - {FFFFFFFF-CF4E-4F2B-BDC2-0E72E116A856} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O3 - Toolbar: Bing Bar - {8dcb7100-df86-4384-8842-8fa844297b3f} - "C:\Program Files\Microsoft\BingBar\BingExt.dll" (file missing)

O3 - Toolbar: avast! WebRep - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll

O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\MessengerPlus! 3\MsgPlus.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PMBVolumeWatcher] C:\Program Files\Sony\PMB\PMBVolumeWatcher.exe

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [avast] "C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe" /nogui

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [Advanced System Protector] "C:\Program Files\Advanced System Protector\advancedsystemprotector.exe" autolaunch

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE" /background

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [PanelClix Software] C:\Documents and Settings\Hoofdgebruiker\Local Settings\Application Data\PanelClix Software\PanelClix Software.exe

O4 - HKCU\..\Run: [RDReminder] C:\Program Files\RegClean Pro\RegCleanPro.exe -rem

O4 - HKCU\..\Run: [systweakASP] "C:\Program Files\RegClean Pro\SystweakASP.exe" /verysilent

O4 - HKCU\..\Run: [Advanced System Protector] "C:\Program Files\Advanced System Protector\advancedsystemprotector.exe" autolaunch

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: HP Slim selecteren - {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab30149.cab

O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab28578.cab

O16 - DPF: {34DC6011-88B5-4EA9-BA7A-DC7B4F4437FE} (JordanUploader Class) - http://ips.poi.de/ips-opdata/layout/fnac/objects/jordan.cab

O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://spaces.msn.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab

O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab28578.cab

O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab

O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab30149.cab

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab31267.cab

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: NMSAccess - Unknown owner - C:\Program Files\CDBurnerXP\NMSAccessU.exe

O23 - Service: PMBDeviceInfoProvider - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\PMB\PMBDeviceInfoProvider.exe

--

End of file - 11488 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Start Hijackthis op. Klik met de rechter muisknop op de icoon en kies dan voor “Run as administrator" of "Uitvoeren als administrator".

Selecteer “Do a system scan only”.

Vink alleen de items aan die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O2 - BHO: Bing Bar Helper - {d2ce3e00-f94a-4740-988e-03dc2f38c34f} - "C:\Program Files\Microsoft\BingBar\BingExt.dll" (file missing)

O3 - Toolbar: Bing Bar - {8dcb7100-df86-4384-8842-8fa844297b3f} - "C:\Program Files\Microsoft\BingBar\BingExt.dll" (file missing)

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... Dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Malwarebytes Anti-Malware 1.61.0.1400

www.malwarebytes.org

Databaseversie: v2012.04.16.02

Windows XP Service Pack 3 x86 NTFS

Internet Explorer 8.0.6001.18702

Hoofdgebruiker :: COMPUTER [administrator]

16-4-2012 14:08:05

mbam-log-2012-04-16 (14-08-05).txt

Scantype: Snelle scan

Ingeschakelde scanopties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM

Uitgeschakelde scanopties: P2P

Objecten gescand: 194212

Verstreken tijd: 9 minuut/minuten, 33 seconde(n)

Geheugenprocessen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerwaarden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Bestanden gedetecteerd: 1

C:\WINDOWS\smdat32m.sys (Rootkit.Agent) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

(einde)

Start Hijackthis op. Klik met de rechter muisknop op de icoon en kies dan voor “Run as administrator" of "Uitvoeren als administrator".

Selecteer “Do a system scan only”.

Vink alleen de items aan die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O2 - BHO: Bing Bar Helper - {d2ce3e00-f94a-4740-988e-03dc2f38c34f} - "C:\Program Files\Microsoft\BingBar\BingExt.dll" (file missing)

O3 - Toolbar: Bing Bar - {8dcb7100-df86-4384-8842-8fa844297b3f} - "C:\Program Files\Microsoft\BingBar\BingExt.dll" (file missing)

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... Dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 16:45:17, on 16-4-2012

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Microsoft\BingBar\SeaPort.EXE

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\CDBurnerXP\NMSAccessU.exe

C:\Program Files\Sony\PMB\PMBDeviceInfoProvider.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\MessengerPlus! 3\MsgPlus.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program Files\Sony\PMB\PMBVolumeWatcher.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Documents and Settings\Hoofdgebruiker\Local Settings\Application Data\PanelClix Software\PanelClix Software.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqbam08.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqgpc01.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\Hoofdgebruiker\Bureaublad\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Startpagina.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: HP Print Enhancer - {0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: avast! WebRep - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.6.5612.1312\swg.dll

O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_B7C5AC242193BB3E.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O2 - BHO: WakoopaBHOClass Class - {FB4D29C1-82DE-4b80-8BB0-A7CDDDCD2773} - C:\Documents and Settings\Hoofdgebruiker\Local Settings\Application Data\Wakoopa Shared\WakoopaBHO.dll

O2 - BHO: HP Smart BHO Class - {FFFFFFFF-CF4E-4F2B-BDC2-0E72E116A856} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O3 - Toolbar: avast! WebRep - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll

O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\MessengerPlus! 3\MsgPlus.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PMBVolumeWatcher] C:\Program Files\Sony\PMB\PMBVolumeWatcher.exe

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [avast] "C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe" /nogui

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [hpqSRMon] C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSRMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE" /background

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [PanelClix Software] C:\Documents and Settings\Hoofdgebruiker\Local Settings\Application Data\PanelClix Software\PanelClix Software.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: HP Slim selecteren - {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab30149.cab

O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab28578.cab

O16 - DPF: {34DC6011-88B5-4EA9-BA7A-DC7B4F4437FE} (JordanUploader Class) - http://ips.poi.de/ips-opdata/layout/fnac/objects/jordan.cab

O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://spaces.msn.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab

O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab28578.cab

O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab

O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab30149.cab

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab31267.cab

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: NMSAccess - Unknown owner - C:\Program Files\CDBurnerXP\NMSAccessU.exe

O23 - Service: PMBDeviceInfoProvider - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\PMB\PMBDeviceInfoProvider.exe

--

End of file - 10758 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.